TEADE ÕHUSAASTELOA MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Akstiaselts Võru Vesi,  registrikood: 10004973, aadress: Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond keskkonnaloa nr L.VV/325657muutmise taotluse.

Menetluse käigus hinnatakse Võru reoveepuhastusjaama tegevuse käigus tekkivate saasteainete heitkoguseid ning lõhnaaine esinemist välisõhus, sh ümbritsevas piirkonnas.

Nõuetele vastav keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr 114256).