Keskkonnainfo:

 

Kliimavaldkonna uuringud ja aruanded  keskkonnaministeeriumi kodulehelt on leitavad siit.

 

Muud teated:

Teade keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VÕ-187008 muutmise taotluse kohta

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Valio Eesti Aktsiaseltsi (registrikood
10261303
; aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, 13425) Võru
juustutehase keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VÕ-187008 (edaspidi kompleksluba)
muutmise taotluse. Käitise asub aadressil Pikk tn 23, Võru linn, Võru maakond.
Taotletakse käitise välisõhu saastamist käsitlevates andmete muutmist seoses uue LNG
vedelgaasil töötava katlamaja rajamisega tootmisalale. Uue katlamaja rajamise tõttu muutuvad
käitisest välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud aastased heitkogused.


Kompleksloa muutmise taotlusega nr T-KKL/1007917-3 saate tutvuda keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-116988 all, dokument nrDM-116988-7.

 

 

TEADE KESKKONNALOA TAOTLUSE MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski (registrikood 10167439, aadress Betooni tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane taotlus nr T/KL-1007651-3 on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) registreeritud 13.05.2021 menetluse nr DM-115355 all.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2, 3 ja 4 alusel jäätmete taaskasutamiseks ning ohtlike- ja metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus. Võru käitluskoht asub aadressil Jaama tn 22, Võru linn, Võru maakond (katastritunnus 91901:013:0064).

 

 

TEADE KESKKONNALOA TAOTLUSE MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Aigren (registrikood 10853367, aadress Räpina mnt 22b, Võru linn, Võru maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse.
Nõuetekohane taotlus nr T-KL/1005702-3 on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste
infosüsteemis (
https://kotkas.envir.ee) registreeritud 22.12.2020 ning lisadokumendid 29.04.2021 menetluse nr DM-112199 all.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete
käitlemiseks
ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks. Käitluskoht asub aadressil Võru maakond Võru linn Räpina mnt 11 (katastritunnus 91901:005:0601).

 

TEADE ÕHUSAASTELOA MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Akstiaselts Võru Vesi,  registrikood: 10004973, aadress: Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond keskkonnaloa nr L.VV/325657muutmise taotluse.

Menetluse käigus hinnatakse Võru reoveepuhastusjaama tegevuse käigus tekkivate saasteainete heitkoguseid ning lõhnaaine esinemist välisõhus, sh ümbritsevas piirkonnas.

Nõuetele vastav keskkonnaloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr 114256).