Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: kehtestatud

Tellija: KPG AS
Koostaja: Ruumi Grupp OÜ
Algatamine: 25.01.2017
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 06.09.2017
Kehtestamine: 25.10.2017

Arhiivikood 217-DP

Detailplaneeringu failid:
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Funktisonaalsed seosed
Olemasolev olukord
Põhijoonis tehnovõrkudega
Illustratsioon