Uudised ja teated

Linnavolikogu istung 8. septembril

Võru linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine
Muudeti ning kehtestati uues sõnastuses Võru linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035" (RT IV, 16.09.2020, 8) lisa 1.
Arengukava lisa 1 muutmine tulenes vajadusest arvestada 2021. aastal teostatud ning järgnevateks aastateks kavandatud tegevustega, kuna arengukava tegevuskava ja investeeringute kava on vaja muuta selliselt, et see kajastaks viit eelseisvat eelarveaastat (15. oktoobri seisuga). Seetõttu on tegevuskava tabelist välja võetud 2020. aasta ja tabelisse on lisatud aasta 2026+. Peale selle on lisast 1 on välja võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde on lisatud tegevusi, mille teostamine plaanitakse lähiaastatel.
Määrus jõustub 2021. aasta 1. oktoobril.

Võru linnavolikogu 09.03.2016 määruse nr 5 "Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" muutmine
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Võru linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 5 "Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine"  (RT IV, 15.03.2016, 9) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) "Sotsiaalhoolekande seaduses" sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsusorgani ülesanded, välja arvatud §-des 14, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 44, 451,455,4515 ja 133 lõikes 6 nimetatud valdkondi reguleerivate teenuste korraldamise ja toetuste maksmise kordade kehtestamine, delegeeritakse Võru linnavalitsusele."

§ 2. Määruse jõustumine    
Määrus jõustub 2021. aasta 15. septembril.

Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787