Taksoveo taotlused
 

Taksovedu reguleerivad: 
Ühistranspordiseaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:
1. traditsiooniline taksovedu (tavatakso), kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;
2. platvormipõhine taksovedu (platvormitakso), kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea. 
 
Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema taksoveo korraldajal ehk vedajal taksoveoluba, sõiduautojuhil teenindajakaart ja sõidukil sõidukikaart. 
 
Linnavalitsuse poolt väljastatavad taksoveo õigust tõendavad dokumendid on:
 • taksoveoluba
 • sõidukikaart 
 • teenindajakaart 
Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemine toimub läbi majandustegevuse registri elektroonilise keskkonna. Taotluse võib linnavalitsuele esitada ka paberkandjal  või e-posti teel. Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris. Teenindajakaart väljastatakse tavataksojuhtidele paberkandjal ning andmed avalikustatakse ka majandustegevuse registris. 
 
Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. 
 
Enne taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõiv tuleb tasuda Võru Linnavalitsuse arveldusarvele EE682200221013390065 (Swedbank). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi. 
 
Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 € 
Riigilõiv takso sõidukikaarti väljastamise eest on 20 € 
Riigilõiv Teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 € 
 
Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse (Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded).
 
Taksoveoloa taotleja esitab järgmised dokumendid:
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood;
 
Takso sõidukikaardi taotleja esitab järgmised dokumendid: 
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel;
 • taksomeetri kohandamistunnistuse, kui sõidukiga soovitakse teostada taksovedu, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta.
Teenindajakaardi taotleja esitab järgmised dokumendid: 
 • Taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
 • Juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
 • Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto (fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi). 
Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba. 
 
 
Info:
Arendusspetsialist Kait Kabun  tel. 5304 0012,  e-post  kait.kabun@voru.ee