SURMA REGISTREERIMINE 

Kirjeldus

Alates 01. juulist 2019 vormistab tervishoiuteenuse osutaja ehk arst surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse rahvastikuregistris automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole enam vaja valla- või linnavalitsuses surma registreerida.

Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks. Esmane surmatõend väljatatakse tasuta.

Korduva tõendi saab taotleda Võru linnavalitsusest ( link korduva tõendi lehele) või õigustatud huvi alusel (link). Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõiv. 

Vaata ka: skeem surma registreerimise kohta.
________________________________________________________________________________________

Erandjuhtudel registreeritakse surm Võru Linnavalitsuses alljärgnevatel juhtudel:

  • inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedastele paberil surmateatise;
  • välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või isikul oli Eesti kodakondsus. Nendel juhtudel ei tohi olla isiku surm välisriigis registreeritud!

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada dokumendid eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud.

Surma registreerimiseks vajalik välisriigi dokument, nt meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti;

  • vanemad tulevad Võru Linnavalitsusse, kaasas vastsündinu sünniteatis ja surmateatis;
  • tundmatu isiku surm;
  • probleemid tervise infosüsteemis.

Avalduse surma registreerimiseks võib esitada Võru Linnavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Kui surm on registreeritud välisriigis, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada Võru Linnavalitsusele. Nõuded dokumendile Loe lisaks

Menetlemine

Surma registreerivad Võru linnavalitsuses:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937, kab 9.  Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12. Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0901, infosaal.

Toetus

Matusetoetuse taotlemine Võru linnavalitsusest.

Õigusaktid
Loe lisaks

VÄLISRIIGI DOKUMENT peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles või võõrkeelsete dokumentide puhul tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud.

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid. Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.