VÄLISRIIGI PEREKONNASEISUDOKUMENDI KANDMINE REGISTRISSE 

 

Kirjeldus

Kui isiku perekonnaseisuandmete muudatused on kinnitatud või tuvastatud välisriigis, on isik kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele rahvastikuregistrisse andmete kandmiseks vajalikud dokumendid 30 päeva jooksul perekonnaseisuandmetes toimunud muudatusest arvates.

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

VÄLISRIIGI DOKUMENT peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid. Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.

Euroopa Liidu riiki esitamisel ei ole enam tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad näiteks järgnevaid asjaolusid: sünd; surm; nimi; abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis; abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine; vanemlus; lapsendamine; alaline asukoht ja/või elukoht.

Eesti perekonnaseisuasutus võtab vastu määruses nimetatud dokumente eesti, vene või inglise keeles.  Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, tuleb see tõlkida, kui sellele pole lisatud mitmekeelset standardvormi.

Menetlemine

Välisriigi dokumente võtab Võru Linnavalitsuses vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937, kabinet 9; 
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12.  Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Taotlemine

Välisriigi dokumendi sisestamiseks rahvastikuregistrisse on vajalik esitada isikut tõendav dokument ja rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument.

Dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

Toiming on riigilõivuvaba.
Õigusakt

Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus