ISIKUKOODI MOODUSTAMINE

Taotlemine

Vajalik isiklik kohaletulek. Võru linnavalitsus: Jüri 11, Võru linn, kabinet 8 või 9.

Kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Taotlus isikukoodi saamiseks

Elektrooniliselt täidetav taotlus (isik peab perekonnaseisuasutusse kohale tulema, et tuvastada taotleja

Menetlemine

Avaldusi võtavad vastu:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937;  
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12 PUHKUS 10.06.-25.06.2024

Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Kirjeldus

Isikukood antakse kui:

  • Eestis registreeritakse isiku elusündmus;
  • isik asub Eestisse elama; 
  • sisestatakse arhiivist isiku Eesti perekonnaseisudokument;
  • välismaalane vajab isikukoodi riigi mingisse andmekogusse kandmiseks;

Isikukood moodustatakse vastsündinule, leidlapsele, elamisloa või elamisõiguse taotlejale, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, isikukoodita Eesti kodanikule ja isikule, kelle kohta koostatakse perekonnaseisukanne ning isikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse.

Isikul, kes ei ela Eestis ega asu Eestisse elama, kuid kelle andmed on vaja riigi andmekogusse kanda ja isik vajab selleks isikukoodi, tuleb taotlus esitada isiklikult kohale tulles maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele

Taotluse võib esitada nii EL kodanik, kolmanda riigi kodanik või teise riigi määratlemata kodanik. Vajadus sel moel isikukoodi taotleda on isikul, kes ei ela püsivalt Eestis, kuid käib Eestis tööl või töötab Eesti tööandjale mujal, millest tulenevalt on tööandjal kohustus registreerida töötaja Maksu- ja Tolliametis ja töötaval isikul on õigus kindlustuskaitsele Eesti Haigekassas. Enamus Eestis kasutusel olevatest andmekogudest, sh ravikindlustuse andmekogu, on üles ehitatud selliselt, et isiku identifitseerimise aluseks on isikukood. 

Eesti isikukoodita isikule, kelle kohta koostatakse Eesti perekonnaseisukanne, moodustatakse isikukood perekonnaseisutoimingu käigus perekonnaseisuasutuse poolt.

Vastsündinule moodustatakse isikukoodi sünnitusmajas ning sünni registreerimisel on lapse andmed rahvastikuregistris koos isikukoodiga nähtavad.

Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba või elamisõigust omava isiku lapsele, kes on sündinud välisriigis, antakse isikukood välisriigi sünnitunnistuse alusel.

Eesti IK mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes soovib Eestis registreerida oma elukohta ning omandada sellega EL kodaniku elamisõiguse, tuleb hiljemalt kolme kuu möödumisel Eestisse sisenemise päevast arvates esitada maakonnakeskuse KOV-ile isiklikult kohale tulles koos elukohateatega taotlus IK saamiseks. 

Euroopa Liidu kodanik, kes on vähemalt 15-aastane alaealine ja kes saabub Eestisse vahetusõpilastena ja ilma vanemateta, võib teha menetlustoiminguid ja osaleda menetluses iseseisvalt, kui Euroopa Liidu kodaniku seadus ei sätesta teisiti.
Õigusaktid

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord
Rahvastikuregistri seadus
Euroopa Liidu kodaniku seadus