SÜNNI REGISTREERIMINE

 
Kirjeldus

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui:

  • laps on sündinud Eestis;
  • lapse vanema elukoht on Eestis või
  • lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

Eestis lapse sündi ei registreerita, kui lapse sünd on juba registreeritud välisriigis. Välisriigi sünnidokument tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele. Nõuded välisriigi dokumendile.

Sünde registreerivad kõik valla- või linnavalitsused. Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele.

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist. Loe lisaks

Menetlemine

Sünde registreerivad Võru linnavalitsuses:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937, kab 9.  
Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12.

Asendaja Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511, kab 8.
Vastuvõtuajad: E kl 9-12, T kl 14-17, K kl 9-12, N kl 13-16

Vastuvõtu välisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Taotlemine

Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Kui lapse isa teab ette, et tal ei ole võimalik sünni registreerimise või isaduse omaksvõtu avaldust selle aja jooksul esitada, võib ta vastava tahteavalduse esitada perekonnaseisuasutusele enne lapse sündi koos nõusolekuga lapsele antava nime osas.

Sünni saab registreerida:

Avaldus vajab mõlema vanema poolt digitaalset allkirjastamist. Pärast sünnikande koostamist läheb avaldajale teade, et sünd on registreeritud ja sünnitõendi(d) saab kätte sünni registreerinud perekonnaseisuasutusest.
Elektrooniline tõend saadetakse krüpteeritult vanemate e-postile.
Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles;

  • perekonnaseisuasutuses kahekesi kohal olles;
  • perekonnaseisuasutuses ka ainult üks vanem, kui lapse vanemad on omavahel abielus. Sel juhul peab kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek.

Kui lapse vanem või eestkostja ei saa mõjuval põhjusel lapse sündi ühe kuu jooksul registreerida, peab ta teavitama sellest ükskõik millist sünde registreerivat perekonnaseisuasutust. Sellisel juhul on võimalik sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

Avalduse tähtaegse esitamata jätmise eest on võimalik võtta lapse seaduslik(ud) esindaja(d) vastutusele väärteo eest (karistusseadustik § 282).

Sünd registreeritakse perekonnaseisuasutuses seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse esitamise päevast alates.


Taotlusvormid:

Toetused

I. Sünnitoetuse taotlemine Võru Linnavalitsusest.

II. Riikliku toetuse saamiseks tuleb lapsevanematel kontrollida Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) iseteenindusportaalist, aadressil iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee, korrektse ja kasutusel oleva e-posti aadressi olelmasolu. Iseteenindusse saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui Smart-ID-ga.kasutusel olev ja korrektne

Õigusaktid
Loe lisaks

Lapse emaks on naine, kes on lapse sünnitanud.
Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees:
1) kes on lapse emaga abielus;
2) kes on isaduse omaks võtnud või
3) kelle isadus on tuvastatud kohtus.

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse (võib esitada notariaalselt kinnitatuna). Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa andmeid ning on võimalik registreerida isaduse omaksvõtt lapse tegeliku isa poolt.

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).