SÜNNI REGISTREERIMINE

 
Kirjeldus

Lapse emaks on naine, kes on lapse sünnitanud.
Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees:

  • kes on lapse emaga abielus;
  • kes on isaduse omaks võtnud või
  • kelle isadus on tuvastatud kohtus.

Vanemate ja laste vastastikused õigused ja kohustused tulenevad laste põlvnemisest, mis on kindlaks tehtud seaduses sätestatud korras.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema(te) andmed rahvastikuregistrisse kandmata, st vanema andmeid ei ole ka sünnitõendil.

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui:

  • laps on sündinud Eestis;
  • lapse vanema elukoht on Eestis või
  • lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

Eestis lapse sündi ei registreerita, kui lapse sünd on juba registreeritud välisriigis. Välisriigi sünnidokument tuleb Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele
Nõuded välisriigi dokumendile.

Sünni registreerimine

Sünni registreerimise avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Kui lapse isa teab ette, et tal ei ole võimalik sünni registreerimise või isaduse omaksvõtu avaldust selle aja jooksul esitada, võib ta vastava tahteavalduse perekonnaseisuasutusele esitada enne lapse sündi koos nõusolekuga lapsele antava nime osas.

Sünni saab registreerida:

  • e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee nii abielus kui mitteabielus olevad vanemad ja üksikvanem. Avaldus vajab mõlema vanema poolt digitaalset allkirjastamist. Pärast sünnikande koostamist läheb avaldajale teade, et sünd on registreeritud ja sünnitõendi(d) saab kätte sünni registreerinud perekonnaseisuasutusest. Elektrooniline tõend saadetakse krüpteeritult vanemate e-postile.

Teenus on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles;

  • perekonnaseisuasutuses alaealine vanem, kahekesi kohal olles mitteabielus vanemad, abielus vanematest üks, võttes kaasa teise vanema kirjaliku nõusoleku

Sünd registreeritakse perekonnaseisuasutuses seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse esitamise päevast alates.

Menetlemine

Sünde registreerivad Võru linnavalitsuses:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937, kab 9;  
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Asendaja Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511, kab 8;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12.

Toetused

I. Sünnitoetuse taotlemine Võru Linnavalitsusest.

II. Riiklikust sünnitoetusest; Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaal 

Õigusaktid
Loe lisaks

Kui lapse vanem või eestkostja ei saa mõjuval põhjusel lapse sündi ühe kuu jooksul registreerida, peab ta teavitama sellest ükskõik, millist sünde registreerivat perekonnaseisuasutust. Sellisel juhul on võimalik sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Avalduse tähtaegse esitamata jätmise eest on võimalik võtta lapse seaduslik(ud) esindaja(d) vastutusele väärteo eest (KarS § 282).

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad saavad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Eesnime sobivuse päring.

Rohkem sünni registreerimisest