VÄLISÕHU KAITSE

 

Lõkke tegemisel tuleb jälgida kõiki ohutusnõudeid,  lõkkekoht peab olema  turvaline ja lõkkesuits ei tohi häirida  naabreid.

  • Jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete põletamine on keelatud, välja arvatud  jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aia- ja haljastujäätmete, nagu oksad, vaarikavarred jmt, immutamata ja värvimata puidu ning kiletamata paberi -ja kartongijäätmete põletamine. Keelatud on puude lehtede ja põõsaste lehtede põletamine, need tuleks kompostida või viia linna kompostimisväljakule. Okste põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires naabreid mittehäirival viisil järgides kõiki tuleohutusnõudeid.

Jäätmehoolduseeskiri

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded.

www.lõke.ee

www.envir.ee/ahi

Vaata täiendavalt veel tuleohutusnõuded https://kodutuleohutuks.ee/