Keskkonnaõppe materjalid
 
Taust: Võru linnavalitsuse telllimusel valmisid 2020. aastal Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja projekti ER65 "BioAware" raames keskkonnaõppe materjalid. 
„ER65 BioAware" on rahvusvaheline projekt, mille üheks eesmärgiks on  keskkonnateadlikkuse suurendamine ja õpilaste käitumisharjumuste kujundamine loodust hoidvamaks.
Õppematerjalid koostas sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus
 
Õppematerjalid on koostatud eesti ja vene keeles ning on suunatud neljale kooliastmele:
1) Põhikooli I kooliaste 
2) Põhikooli II ja III aste
3) Gümnaasium
 
 
Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020  rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus  ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada  piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada  sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.
 
Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65606 Võru, www.voru.ee, info@voru.ee