ER65 „BioAware" 
"Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel". (Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020"
 
Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022
Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.
Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.
 
Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.
 
Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool
Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1.
 
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.
 
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.
 
Olulised veebilehed:
- Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu
- DG REGIO koduleht – alates 1 .01.2020:
- Vene Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi koduleht:
-Eesti Rahandusministeeriumi koduleht:
 
Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee
 
"Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti."
"Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu." 
 
Võru linn kajastab üritusi ja sündmusi Võru linna Facebooki lehel, kuna seal on kõige suurem jälgijaskond. Projektiga seotud postitused on leitavad #bioaware.
 
------------------
 
OLULISEMAD SÜNDMUSED:
 
BioAware projekti partnerluslepingu allkirjastamine Pihkvas 4.03.2019
 
 
Rattapäev Võrus, 1.05.2019

Linnaorienteerumine ratastel, mille raames vastati keskkonnateemalistele küsimustele. Fotogalerii leiad siit. 

 

Avaüritus Pihkvas, 23.05.2019

Teavituse leiab siit

 

Fotonäitus: Koreli kaks külge

Juunis 2019 kaitses Võru Gümnaasiumi õpilane Kristin Kari oma praktilist tööd, mille raames pildistas ta erinevatel aastaaegadel Koreli kallast. Fotodest valmib projekti lõppürituse ajaks näitus.  Tema tööd on nähtavad siit

 

Uurimsutöö Koreli kaldaalal, mai-august 2019

 

Õppekäigud loodusesse, juunis ja septembris 2019

 

Keskkonnaamet korraldas töötoa Võru linna loodusainete õpetajatele 17.06.2019

 
Pihva õpetajate koosolek Pihkvas, 5.09.2019
 
Kogukonnale projekti tutvustamine, 5.09.2019
 
Euroopa Koostöö Päev Pihkvas, 7.09.2019
Tutvustati projekti ja toimus keskkonnateemaline mäng.
 
Festival "Roheline Võru" 16.-22.09.2019
Festivali üritustest võttis osa ligi 680 inimest.
Sisukirjelduse leiab siit
 
Töögrupi koosolek 13.09.2019 ja istutustalgud 14.09.2019 Koreli oja kaldal
Istutustalgutel osales ligi 400 vabatahtlikku. Istutati 55 puud ja ligi 900 põõsast. 
Fotogalerii leiab siit
 
Õpetajate ja nooretvahetus Võrus 13.-14.09.2019
Toimusid nii kogemustevahetus õpetajate vahel, koolidega tutvumine ja keskkonnateemaline mäng õpilastele.
 
Maailmakoristuspäev 2019
Rohkem kui 1000 Võru linna õpilast osalised maailmakoristuspäeval.
 
30.09.2019 Keskkonna uurimiseks vajalikud õppevahendid
Võru linna koolid said varustatud õppevahenditega, millega saab Koreli ojas ja selle kaldaala uurida.
 
 
Novembris 2019 valmis Koreli park, mis sisaldab õuesõppeaalasid
 
Projekti kaasrahastab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.