Korraldatud olmejäätmete vedu

Vastavalt hankelepingu lisale teostab perioodil 1. detsember 2019 kuni 30. november 2021 Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-il ainuõigus vedada Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
  • segaolmejäätmed
  • vanapaber ja kartong
 
Teenuse hind
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. 
Kogu hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt http://www.keskkonnateenused.ee/
 
Konteineri maht
m3
Ühe konteineri tühjendus
(käibemaksuga 20%) EUR
kuni 0,08 0,94
kuni 0,12 1,63
kuni 0,14 1,63
kuni 0,24 2,80
kuni 0,37 4,31
kuni 0,66 7,69
kuni 0,80 9,31
kuni 1,10 12,82
kuni 1,50 17,47
kuni 2,50 29,11
kuni 4,50 52,42
 

Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     

Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Võru linna jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
  • kinnistul ei elata;
  • kinnistut ei kasutata;
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
  • kasutatakse ühismahutit.