Korraldatud olmejäätmete vedu

segaolmejäätmete piktogramm   Vanapaberi piktogramm  kartongijäätmete piktogramm 

Alates 01.09.2022 teostab Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS.

Eesti Keskkonnateenused AS veab Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
  •  segaolmejäätmed 
  • vanapaber ja kartong
  • toidujäätmed
 
Teenuse hind
 
Võru linnas alates 01.02.2023 uued segaolmejäätmete teenustasud
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. 

mahuti suurus

teenuse hind

km-ta

teenuse hind 20% km-ga

teenuse hinna

   

(m3)

(€) tühjendus

(€) tühjendus

muutus (€)

   

0,05

0,75

0,90

0,21

   

0,14

2,09

2,51

0,58

   

0,08

1,19

1,43

0,33

   

0,12

1,79

2,15

0,50

   

0,14

2,09

2,51

0,58

   

0,19

2,84

3,40

0,79

   

0,24

3,58

4,30

1,00

   

0,37

5,52

6,63

1,55

   

0,60

8,96

10,75

2,51

   

0,66

9,85

11,82

2,76

   

0,77

11,50

13,80

3,22

   

0,80

11,94

14,33

3,34

   

1,10

16,42

19,71

4,59

   

1,50

22,40

26,87

6,26

   

2,50

37,33

44,79

10,44

   

4,50

67,19

80,62

18,79

   
Kuni 01.02.2023 kehtiv hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt http://www.keskkonnateenused.ee/
 
 

Liitumine jäätmeveoga:                     

Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Segaolmejäätmete veosageduse muutmise võimalusest
 
Juhtudel, kui kinnistul kogutakse jäätmeid liigiti (toidujäätmed kompostitakse kinnises kompostris, pakendjäätmed antakse ära kollase kotiga või viiakse avalikku pakendikonteinerisse), on Jäätmeseaduse §71 lg 2 tulevalt õigus jäätmeveoperioodi pikendada 4 nädala asemel kuni 12 nädalani, esitades vastavasisulise avalduse omavalitsusele (soovituslik vorm) .
See hoiaks ära olukorra, kus tühjendatakse pooltühja segaolmejäätmete konteinerit.
 

Toidujäätmete kompostmine:

 

Kuni 5 korteriga majapidamised, kus toidujäätmeid komposteeritakse, et pea korraldatud jäätmeveo raames toidujäätmeid ära andma. Kompostimisest anna teada e-kirjaga  tiina.randjarv@voru.ee, kirjale võid lisada foto kompostrist. Linna tingimustes tohib kasutada ainult kinnist kompostrit.
 

Jäätmeveost vabastamine:

 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
  • kinnistul ei elata;
  • kinnistut ei kasutata;
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
  • kasutatakse ühismahutit.