ABIELU SÕLMIMINE

 

Kirjeldus

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.

Abiellumisavalduse esitamisel ja abielu sõlmimise päeval tuleb abiellujatel oma isiku tõendamiseks esitada isikut tõendavad dokumendid.

Abielu sõlmimise järel väljastatakse abiellujatele nende soovil abielutõendid.

Esmased tõendid väljastatakse tasuta.

Korduv tõend sh inglise-, saksa- või prantsusekeelne väljastatakse avalduse alusel. Loe lisaks
Menetlemine

Abielusid sõlmivad Kersti Kattai ja Anneli Nelk. 

Abieluavaldusi võtavad vastu:
Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937  
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, 785 0901
Sirje Randver sirje.randver@voru.ee, 785 0914

Vastuvõtuajad: E 14–17, T 9–12, 13–16, K 13–16, N-R 9–12

Taotlemine

Abieluavalduse saab esitada Võru Linnavalitsuses kuni kuus kuud enne abielu sõlmimise kuupäeva. Abieluavaldus peab olema esitatud üks kuu enne abielu sõlmimise kuupäeva. (Nt abielu soovitakse sõlmida 10.08.19, siis abieluavalduse saab esitada alates 11.02.19, abieluavaldus peab olema esitatud 09.07.19).  

Abiellumisavalduses muuhulgas abiellujad:

 • väljendavad soovi sõlmida omavahel abielu. Nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid;
 • märgivad pärast abielu sõlmimist kantava perekonnanime. Loe lisaks
 • märgivad, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Loe lisaks ja Abikaasade varalised õigused ning veel varasuhetest (ka abieluvaralepingust)
 • märgitakse kokkuleppel abiellumise aeg ja abielu sõlmimise koht;
 • märgivad statistilised andmed (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abieluavalduse muutmiseks või tagasi võtmiseks avalduse saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt digiallkirjastatult. Loe lisaks

Taotlusvormid:

 • abiellumisavaldus eesti keelesinglise keeles
 • elektroonselt täidetav abiellumisavaldus eesti keelesinglise keeles. E-posti teel ei ole võimalik abiellumisavaldust esitada. Abiellumisavalduse saab perekonnaseisuasutusele esitada isiklikult kahekesi kohale tulles.

Vajaminevad dokumendid

 • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 • sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu. Loe lisaks;
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.
Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist.
Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:                                       
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank: EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 10294002000163
Selgitus: abielukanne

Riigilõivu on võimalik maksta sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses v.a kuu viimasel tööpäeval.
Pidulik kombetalitus

Piduliku kombetalituse hinnad alates 1. jaanuar 2020: Võru LV korraldus

Tasuda hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist:

Saaja: Võru Linnavalitsus
SEB Pank:  EE891010 4020 0700 3009, SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Swedbank:  EE682200 2210 1339 0065, SWIFT/BIC: HABAEE2X
Selgitus: abielu pidulik kombetalitus
Õiguaktid
Loe lisaks

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

PEREKONNANIMI
Abielu sõlmimisel valib isik uue perekonnanime või säilitab senise perekonnanime.
Uus perekonnanimi võib olla:
1) abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi;
2) koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest; abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.
Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.

VARASUHE
Abieluavalduse esitamisel märgivad abiellujad abiellumisavalduses, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub info abieluvararegistrisse abielukande tegemisel perekonnaseisuametniku poolt.

ABIELLUMISAVALDUSE MUUTMINE
Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.

Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.

ABIELLUMISAVALDUSE TAGASIVÕTMINE
Abiellumisavalduse tagasivõtmisest teavitavad abiellumisavalduse esitanud isikud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati abiellumisavaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel, riigilõivuseadus § 15.