Linnavolikogu komisjonid
 

Linnavolikogu ainupädevusse kuulub linnavolikogu komisjonide moodustamine, komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine ning komisjonide koosseisude kinnitamine. 
Linnavolikogu on moodustanud kaheksa alatist komisjoni. 

Linnavolikogu komisjon:

 • selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad linnaelu probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks
 • töötab välja tegevuskavasid
 • algatab linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid
 • annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta
 • kontrollib linnavolikogu määruste ja otsuste täitmist
 • teeb ettepanekuid linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõude ning linnavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu kohta
 • teeb vajadusel ettepanekuid linnaeelarve koostamise ja eelarve eelnõu kohta


Linnavolikogu fraktsioonid
 

Linnavolikogu fraktsiooni võivad moodustada vähemalt kolm linnavolikogu liiget, kes on valitud sama erakonna või valimisliidu nimekirja järgi. Linnavolikogu on registreerinud kolm fraktsiooni.

Fraktsioonil on õigus:

 • algatada linnavolikogu õigusaktide eelnõusid
 • anda arvamusi linnavolikogu menetluses olevate eelnõude kohta
 • seada üles kandidaat linnavolikogu poolt valitavale, kinnitavale või määratavale kohale
 • võtta oma liikme kaudu linnavolikogu istungil sõna
 • võtta linnavolikogu istungil vaheaeg enne eelnõu lõplikule hääletamisele panemist
 • esitada arupärimisi linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele
 • teha ettepanekuid linnavolikogu istungitel arutusele tulevate eelnõude kohta