Lasteaia toidukulu toetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lasteaia toidukulu toetus määratakse:

1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab või õpib tasemeõppes;

2) koolieelses lasteasutuses viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta;

3) lastekaitsespetsialisti ettepanekul muudel põhjendatud juhtudel.

Lasteaia toidukulu toetus määratakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui 1,5-kordne toimetulekupiir

Kestvus

Lasteaia toidukulu hüvitamise toetuse taotlused esitatakse  üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks  ja 20. aprilliks.
Toetus määratakse kuni neljaks kuuks ja kantakse üle koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, Sotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja
Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1
 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus lasteaia toidukulu  toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm