Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober!

Linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrini (kaasa arvatud) taotlusi tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks.

Toetus noorsootööle ja huvitegevusele

Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuse taotlemise, toetuse läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise. Toetus on suunatud rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7 kuni 19 aastat (iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4 kuni 19 aastat) ning kes maksavad osalus- või õppetasu.

Taotlusele lisatakse:

·         treenerite/juhendajate ja õpilaste nimekiri (elektrooniliselt);
·         koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest;
·         planeeritav aasta eelarve;
·         huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
·         korraldatavate ürituste loetelu;
·         lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused;
·         kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.

Toetus ürituste korraldamiseks
Linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel, et korraldatav üritus toimub Võrus või on linnaga seotud muul viisil.

Toetuse andmisel eelistatakse:

  • Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
  • üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised;
  • taotlusi, milles on näidatud konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning  kaasfinantseerimise suurus;
  • meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna positiivset mainet.

Tegevustoetus
Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.

Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Taotlusele lisatakse:

  • planeeritav tegevusaasta eelarve;
  • tegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
  • korraldatavate ürituste loetelu;
  • tegevuses osalejate isikukoodidega nimekiri.

Üldine info
Kõik toetuse saajad on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande, mille esitamise kuupäevad on kirjas eelnimetatud kordades.

Taotlemiseks sisenege Võru linnaportaali https://piksel.ee/spoku/voru/.

Toetuse taotlus koos kõikide nõutud lisadokumentidega saata hiljemalt 1. oktoobriks