KAGU-EESTI SPETSIALISTI  ELUASEME TOETUSMEEDE
 

NB! Toetusmeetme määrus ja toetuse andmise tingimused abikõlbike taotlejate sihtrühma osas on muutmisel. Info 2023. a taotlusvooru kohta tehakse kättesaadavaks Võru linna veebilehel.

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Piirkonna majanduselu elavdamiseks ning tööturu olukorra parandamiseks on riik Kagu-Eesti programmi kaudu kutsunud ellu kvalifitseeritud spetsialistidele suunatud eluasemete toetusmeetme, millega on liitunud ka Võru linn. Meetme eesmärk on hoida ja väärtustada piirkonnas elavaid ning töötavaid spetsialiste, kes oma oskusteabe ja tööpanusega kohalikus ettevõtluses aitavad kaasa piirkonna arengule ja kohaliku majanduse edenemisele.

NB! Toetus on suunatud ainult erasektoris (töötamine äriühingus või füüsilisest isikust ettevõtjana) tegevatele spetsialistidele. Avalikus või mittetulunduslikus sektoris töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Meetmest toetatakse nii eluaseme ostmist kui ka olemasoleva renoveerimist. Toetusega saab korrastada või soetada üksnes Võru linna territooriumil asuvat eluruumi. Samas võivad toetust taotleda Võru linnas elavad spetsialistid, kelle töökoht/ettevõte asub väljaspool Võru linna Kagu-Eesti piirkonnas (s.o Võru, Põlva või Valga maakonnas).

 

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase;
 • taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
 • taotlejal on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe; ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või ta on piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja;
 • taotleja ühe töösuhte raames saadav brutotöötasu taotluse esitamise seisuga on suurem taotlemisele eelnenud kalendriaasta Võru maakonna keskmisest brutotöötasust. Statistikaameti andmetel oli 2021. a Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1192 eurot;
 • taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on taotluse esitamise seisuga suurem taotlemisele eelnenud kalendriaasta Võru maakonna keskmisest brutotöötasust.
 • eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotleja omandis; taotlemiskõlblik on ka korrastatav või soetatav eluase, millel on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis).

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat lõpparuande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis, toetuse saaja alaline elukoht ning toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetuse suurus
Toetus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67%   projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme raames antakse ühele eluruumile toetust üks kord.

Kestvus

Taotlusvoor oli avatud 18. aprillist kuni 17. maini 2022.

Õigusakt

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord 

Vastutaja Arendusspetsialist Kait Kabun  tel 5304 0012, e-post  kait.kabun@voru.ee

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase allkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega.

Vormikohane taotlus lisadega tuleb saata Võru Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee või saata postiga aadressile Jüri 11, 65608.

Taotlusi hindab linnavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon. Linnavalitsus kinnitab toetuste saajate nimekirja korraldusega ning sõlmib toetust saava spetsialistiga toetuslepingu. 

Projekti abikõlblikkuse periood on alates spetsialistiga toetuslepingu sõlmimisest kuni hiljemalt 30.09.2023.a. 

Toetuse väljamaksmine ja aruandlus
Üldjuhul makstakse toetuse saajale 90% toetusest välja 10 kalendripäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetusest 10 kalendripäeva jooksul  pärast projekti aruande kinnitamist.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada projekti aruanne koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (abikõlblikud on vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud; kulutused, mis on tehtud sularahas, ei ole abikõlblikud).

Linnavalitsusel on õigus teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

Vajaminevad dokumendid

Allkirjastatud taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • tööandja ankeet (spetsialisti vajalikkuse põhjenduse kohta ettevõtte arengu
  seisukohalt);
 • taotleja haridust, väljaõpet või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
 • projekti eelarve;
 • eluruumi ehitustööde puhul vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud majandustegevuse registris vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik saada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioon;
 • eluruumi ostmise korral notariaalne müügi eelleping;
 • taotleja brutotöötasu tõendav maksuandmete tõend taotlemise aastal tasutud maksude kohta
Vormid
Eraldatud toetused

2022

2021

2020