SOO MUUTMINE, uuendatud 08.01.2024 

Kirjeldus

Isiku soolise kuuluvuse otsustamiseks ja soovahetuseks vajalike arstlike toimingute sooritamiseks on vajalik isiku sellekohane avaldus Sotsiaalministeeriumile ning sotsiaalministri poolt moodustatud arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse võimalikkuse kohta.

Arstliku ekspertiisikomisjoni otsus soovahetuse taotlejal transseksualismi esinemise kohta on aluseks sotsiaalministri käskkirjale, mis annab loa isiku soo vahetamise arstlikeks toiminguteks:

  • transseksualismi diagnoosimise järgselt võib alustada hormoonravi;
  • soovahetuse taotleja sotsiaalse adaptsiooni korral on soo kirurgiline muutmine lubatud ühe aasta möödudes tema kohta käskkirja väljaandmisest.

Soo kirurgiline muutmine ei ole soovahetuse taotlejale kohustusliku iseloomuga toiming. Sotsiaalministri määrusega on reguleeritud, et lõplik ekspertiisikomisjoni otsus soo muutmise kohta antakse soovahetuse taotlejale vähemalt kahe aasta möödumisel arstlike toimingute ja ravi alustamisest.

Sotsiaalse desadaptsiooni korral võib soovahetuse taotleja kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse alusel taotleda sünnisoo ennistamist.
Menetlemine

Võru Linnavalitsuses muudab rahvastikuregistris andmeid Kersti Kattai.

Dokumente võtavad vastu:
Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937, kabinet 9;  
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12 Vastuvõtuvälisel ajal kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Asendaja Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511; Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Taotlemine

Rahvastikuregistri andmete muutmiseks soo muutmise tõttu esitab isik Võru linnavalitsusele:

Soo muutmisel kantakse rahvastikuregistrisse järgmised andmed: eesnimi, sugu ja isikukood ning avaldaja soovi korral ka perekonnanimi.
Sugu muutnud isikuga seotud muid andmeid ja perekonnaseisukandeid rahvastikuregistris ei muudeta.

Sugu muutnud isikule väljastatakse perekonnaseisuandmete tõend soo andmete muutmise kohta. Esmakordse soo muutmise tõendi väljastamise eest riigilõivu ei võeta.

Taotluse korral on võimalik soo muutmise tõendile lisada väljavõte muudest andmetest.

Õigusaktid

Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded
Perekonnaseisutoimingute seadus
Nimeseadus
Riigilõivuseadus