Projektlaager

Noorsootöö seadus
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Noorte projektlaager– äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Tegevusloa taotlemine

Projektlaagri tegevusloa taotlus esitatakse Võru Linnavalitsusele  Eesti Hariduse Infosüsteemi  kaudu vähemalt kaks kuud enne projektlaagri tegevuse alustamist.

Projektlaagri tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
- kvalifikatsiooninõuetele vastavate noorte- ja projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata
- tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele
- laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht ning laagri pidamise täpne asukoht
- laagri eesmärk ja päevakava

Projektlaagri tegevusluba on tähtajaline ja kehtib kuni 60 päeva. Teade noorte projektlaagri tegevusloa andmise kohta saadetakse taotlejale  Eesti Hariduse Infosüsteemis  märgitud e-posti aadressile.

Järelevalve
Järelevalvet noorte projektlaagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle teostab laagripidajale loa andnud kohalik omavalitsus.

Kontaktinfo
Kultuurinõunik Inge Tolga tel: 785 0904 e-post: inge.tolga@voru.ee