Prillitoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Prillitoetus määratakse prille vajavale isikule prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks.

Sissetulekust sõltuvat toetust määratakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks, kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Toetust võib erandkorras määrata toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.

Kestvus

Prillitoetuse taotlusi võetakse vastu taotleja kohta üks kord jooksval aastal. Arvestust peetakse kalendriaasta kohta. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2. 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus prillitoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • prillide soetamise nimeline kuludokument, mis ei ole vanem kui kuus kuud;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ja vajadusel üürileping, üüriarve);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm