Alates 19.04.2019 on Võru linnas muudetud L. Koidula, Lembitu, Vabaduse, Jüri ja Tartu tänavatel parkimise korda. 

Nendel tänavatel on lubatud pikima parkimise kestvus tööpäevadel ajavahemikus kella 8-18 on 2 tundi.

Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud ja parkimise kellaaja tähistamine on kohustuslik. Selleks soovitame kirjutada kellaaeg paberile või kasutada ühe osutiga parkimiskella. Kahe osutiga parkimiskella kasutades tuleb lähtuda mehaanilise kella tööpõhimõtetest, st kellaaja lugemisel hinnatakse mõlema osuti asukohta. Parkimiskellad on müügil kaubanduskeskustes ja  bensiinijaamades.

Tulenevalt liiklusseaduse § 193 lg 1 teostab Võru Linnavalitsus liiklusjärelevalvet kellaajalise parkimise nõuete täitmise üle Võru  linnas.

Parkimisnõuete rikkumise korral võib kohtuväline menetleja määrata hoiatustrahvi mootorsõiduki registrijärgsele omanikule, või kui registrisse on kantud vastutav kasutaja, vastutavale kasutajale, kui teo avastanud järelevalvet teostaval ametnikul ei olnud võimalik kohe tuvastada mootorsõiduki juhti ning rikkumine jäädvustati fotol, filmil või muul teabesalvestisel, millelt on visuaalselt tuvastatav mootorsõiduki registreerimismärk ning rikkumise tuvastamise aeg ja koht.

Hoiatustrahv määratakse isikule, kes oli liiklusregistri andmetel mootorsõiduki eest vastutav isik väärteo toimepanemise ajal.

Parkimisnõuete rikkumise korral kohaldatakse kirjalikus hoiatamismenetluses hoiatustrahvi suurusega 20 eurot. 

Trahviteade saadetakse viie tööpäeva jooksul väärteo tuvastamisest arvates. Füüsilisele isikule saadetakse trahviteade elektrooniliselt või posti teel tähtkirjaga isiku rahvastikuregistris märgitud aadressil.

Juriidilisele isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule saadetakse trahviteade registrisse kantud aadressil lihtkirjaga või elektrooniliselt. Juriidilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku registrisse kantud aadressil või registris avaldatud elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest.

Mootorsõiduki eest vastutaval isikul on õigus 30 (kolmekümne) päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates trahviteade vaidlustada VTMS§545  sätestatud alusel ja korras, saates kaebuse hoiatustrahvi määranud kohtuvälisele menetlejale (kaebuse vorm on lisatud). Kaebuse elektroonilisel saatmisel peab see olema digitaalselt allkirjastatud

Hoiatustrahv tuleb tasuda panka kolmekümne päeva jooksul trahviteate kättetoimetamisest arvates.

Vähetähtsa liiklusväärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta hoiatustrahvi määramata ja piirduda mootorsõiduki eest vastutava isiku kirjaliku hoiatamisega, kui ta leiab, et mootorsõiduki eest vastutava isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav.