MAAINFO

 

Maakorralduslikud ja geodeetilised tööd kuuluvad Võru Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna haldusalasse. Peamised ülesanded on:

  • maareformi läbiviimine
  • katastriüksuste moodustamisega seotud toimingute teostamine (jagamine, liitmine, sihtotstarbe määramine)
  • maade hindamise ja maksustamisega seonduvate tööde teostamine
  • kohanime- ja aadressikorraldus
  • linnamaale reaalservituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmise korraldamine
  • maakasutuste andmebaasi pidamine
  • geodeetiliste mõõdistuste andmebaasi pidamine
  • linna digitaalkaardi korrashoid ja täiendamine ning andmete väljastamine

 

MAADE MAKSUSTAMISEST

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mida on kohustatud maksma maa omanik või maa kasutaja.

Maa maksustamishind on määratud keskkonnaministri 30.11.2001 määrusega nr 50 "Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine". Hinnad kehtivad alates 01.01.2002. Hindamise tulemusena on Võru linnas 8 hinnatsooni ning 2011. a Võru linna ja valla vahelise halduspiiri korrigeerimisega linnale lisandunud alad kuuluvad Võru valla hinnatsooni nr H0918002.

Hinnatsoonide kaart ja maa väärtused.

Maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel võib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada maksumääraks 0,1–2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Võru Linnavolikogu 15.12.2021 määrusega nr 20 kehtestati 2022. aasta maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Näiteks kui 600 m² suurune maaüksus sihtotstarbega elamumaa jääb hinnatsooni H0919001 (0,89 €/m²), on selle maksustamishinnaks 534 eurot, millest 2022. aastal maksab maaüksuse omanik või valdaja maamaksu 2,5% ehk 13,35 eurot aastas.

 

MAAMAKSUVABASTUS

Alates 2013. aastast kehtiv Maamaksuseadus vabastab koduomanikud maamaksu tasumisest tema omandis olevalt elamumaalt linnas kuni 1500 m² ulatuses. Kodualune maa on isiku omandis olev elamumaa, millel asuvas hoones on isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoht.

Näiteks kui ühel isikul on kaks kinnistut pindaladega 700 m² ja 600 m², siis maamaksuvabastus antakse ainult sellele kinnistule, kus on tema elukoht. Kui kinnistu on suurem kui 1500 m², tuleb ülejäänud maa eest tasuda maamaksu. Kui maa on ühis- või kaasomandis, on ühis- või kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud elamumaa osas kokku 1500 m² ulatuses . Näiteks kui 1500 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m² ulatuses.

Maamaksuvabastust saab juhul, kui isik on kinnistu omanik ja sellel maal asuv hoone on rahvastikuregistrisse kantud tema elukohana enne maksustamisaasta 1. jaanuarit. Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei pea esitama avaldust.

Võru Linnavolikogu 20. septembri 2006 määrusega nr 28 "Maamaksust vabastamise kord" on maamaksust vabastatud represseeritud isikud nende kasutuses oleva elamumaa osas. Maksuvabastust saab taotleda esitades linnavalitsusele avalduse maksustamisaasta 10. jaanuariks. Peale tähtaega avalduse esitanu saab maksusoodustust alates järgmisest aastast. Isikud, kes on avalduse esitanud eelnevatel aastatel, uut avaldust esitama ei pea.