Kaevetööd

Kaevetööde eeskiri on kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Võru linna territooriumil ehitavad, remondivad või ekspluateerivad tehnovõrke ja teevad sellel eesmärgil mullatöid. Kaevetöödeks väljastab kaeveloa linnavalitsuse määratud ametnik tööde teostajale või tehnovõrkude omanikule. Selleks on vaja täita avaldus ja kooskõlastada see tehnovõrkude valdajatega ja/või kinnistu omanikega.

Teede ja tänavate sulgemine

Teede ja tänavate sulgemine vormistatakse Võru Linnavalitsuses, kus antakse välja sellekohane sulgemisluba. Sulgemisloa saamiseks tuleb esitada avaldus, liikluse ümberkorralduse skeem koos Politsei- ja Piirivalveameti  ning Päästeameti kooskõlastustega ning tasuda teede ja tänavate sulgemise maks. Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse Võru linna eelarvesse ja see on tarvilik tasuda enne loa saamist.

Ehituslikud blanketid ja avaldused

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, ehitisteatis tuleb esitada nõuetekohasel vormil paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjastatult. Ehitusprojekt esitatakse kahes eksemplaris. Taotluste vormid DOC formaadis leiad siit.

Riigilõivud

Riigilõivuseadus § 3311 - 3317

Riigilõivud tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB);

EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Ehitusloa taotluse läbivaatamine

 • Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
 • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
 
Ehitusprojekti digitaalne esitamine. Juhendmaterjal - ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel.

 

Kasutusloa taotluse läbivaatamine

 • Avalikku veekogusse ehitatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
 • Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut ehitist, siis tasutakse riigilõiv iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku ehitise eest eraldi.
 • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.
 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.
 

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

 • tasutakse riigilõivu 500 eurot Riigilõivuseadus § 3316
 • ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

Ehitiregistri dokumendi väljastamine