Linnavolikogu komisjonide protokollid

Eelarve

Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende linnavolikogule esitamist linna veebliehel.
Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist linna veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu komisjonide koosolekute protokollid.

Arengukava ja eelarvestrateegia

Linnavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. 
Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arenguava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates. 

Arengukava 2022

Eelarvestrateegia 2023-2027


Kestlik Võru linna visioon 2050
Käesolev dokument kirjeldab Võru linna kestliku arengu visiooni aastani 2050. 


Võru maakonna arengustrateegia 2035+
Maakonna arengustrateegia koostanud ja menetlenud koostööorgani, volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid ja teave maakonna arengustrateegia menetlemise kohta avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuste veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.


Revisjonikomisjoni aruanne

Revisjonikomisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta linnavolikogu istungil. Revisjonikomisjoni aruanne avaldatakse linna veebilehel.