VÕRU LINNAKALMISTU


Võru linnakalmistu on Võru linna asutamise järel (1784) rajatud kalmistu, mis jaguneb ajalooliselt Võru linnas elanud erinevate konfessioonide esindajate kalmistuosadeks. Lisandunud on vana kalmistuosaga haakuv uus kalmistuala. Juurdeplaneeritav kalmistuala ümbritseb eelmist laiendust ja haarab ajaloolist kalmistuosa lääneküljelt, liites kalmistuga ka Terroriohvrite ühishaua. Kalmistu eri osades on kolm II Maailmasõjas hukkunute ühishauda ja Vabadussõjas langenute matmispaik. Kalmistul on kaks kabelit – luteri ja õigeusu oma. Ajaloolises osas domineerivad kõrghaljastuses lehtpuud, lõunasuunaline laiendus hõlmab looduslikku männimetsa. Kalmistut piirav aed on tänapäevane, säilinud on kaks ajaloolist väravat. Kalmistul on esindatud eri aegade ja erinevate usutunnistuste hauatähised. 11 hauatähist ja – kujundust on tunnistatud kunstimälestiseks. Kalmistule on maetud mitmeid kultuurilooliselt tuntud isikuid.

Võru linnakalmistu on kantud registri numbri 5750 all ajaloomälestisena kultuurimälestiste riiklikku registrisse.

Võru linnakalmistu kasutamist reguleerib Võru linnavolikogu määrus „Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri" ja Võru linnvalitsuse määrus " Võru linnakalmistu registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus"

Võru linnakalmistu kõigil hauaplatsidel peab olema määratud hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja poolt väljastatud kasutusluba hauaplatsi kasutamiseks, kes vastutab hauaplatsi eest (matmised, heakord).

Kõik matmised tuleb kooskõlastada kalmistuvahiga vähemalt üks päev enne matust. Uue hauaplatsi kasutamiseks tuleb taotleda luba.

Kõigile hauaplatsidel peab olema väljastatud kasutusluba. Ka olemasolevale hauaplatsile tuleb taotleda luba.

  • Ühel hauaplatsil saab olla üks kasutaja.
  • Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutusõiguse üle anda kolmandale isikule, hauaplatsikasutaja võib kasutusõigusest loobuda.

Võru linnavalitsus võib heakorrastamata, kasutusloata  hauaplatsi tunnistada „hooldamata hauaplatsiks". Kui viimasest matmises on möödas 20 aastat,  võib hauaplatsi anda uuesti kasutusse.

Kalmistuseadus

HAUDI kalmistute register

Pildigalerii

Maetu otsing

Kultuuriloolised hauad

Kalmistu kaart

Blanketid:

Hauaplatsi kasutusloa taotlus

Hauaplatsi kasutusõiguse üleandmise taotlus

Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise taotlus

Matmise kooskõlastamise taotlus

Võru linnakalmistu
Kose tee 2
Võru 65603

Kalmistu järelevalve spetsialist Asa Mõttus
tel 782 8620, 527 9010
asa.mottus@voru.ee