Järelhooldusteenus
 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine ja eluaseme ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste tagamine.

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast

põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:

1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või kuni õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;

2) isiku 25-aastaseks saamiseni.

Järelhooldusteenuse võib tagada isikule, kes:

1) on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;

2) on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Kestvus

Vastavalt kirjelduses olevatele tähtaegadele ja isiku juhtumiplaanile

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Vastutaja

Lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe, tel 5309 1279, e-post merike.aasmae@voru.ee, Tartu 23, kab 6

 

TEENUSE TAOTLEMINE
 

Vajalikud sammud

 Taotlus järelhooldusteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidivorm Taotluse näidisvorm