Huvitegevuse toetus

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Huvitegevuse toetus määratakse Võru linnas huviõppes osaleva 7–19 aastase õpilase vanemale ühe huvikooli ühe õppekava õppetasu katmiseks.

Õppimist huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aasta klassis ei toetata.

Munitsipaalhuvikoolis õppimist kontrollib ametnik Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis. 

Vajadusel võib huvitegevuse toetuse määramise ettepaneku teha lastekaitsespetsialist.

Huvitegevuse toetust määratakse isikule, kelle perekonna netosissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui 1,75-kordne toimetulekupiir.

Kestvus Huvitegevuse toetuse taotlused esitatakse 15. oktoobriks, 15. jaanuariks ja 15. aprilliks. Toetus kantakse üle huvikooli arvelduskontole.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Katrin Haga, tel 5629 6259, e-post katrin.haga@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Vajalikud sammud

Taotlus huvitegevuse toetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • tõend erahuvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved, üüriarve);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm