Hoolduspere vanema toetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Hoolduspere vanema toetus määratakse hoolduspere vanemale, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (STAR) ja kes hooldab vähemalt nelja last.
Hoolduspere vanema toetus ühes kuus on töölepingu seaduse §29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

Hoolduspere vanemal, kes hooldab ühte last, on toetus kuus mitte väiksem kui üks neljandik töölepingu seaduse §29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast.

Hoolduspere vanema toetus määratakse isikule, kes teostab vahetut hooldust hooldusperre suunatud lapse osas.

Kestvus

Hoolduspere vanema toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, Sotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe, tel 5309 1279, e-post merike.aasmae@voru.ee, Tartu 23, kab 5

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus hoolduspere vanema toetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument
  • vajadusel eestkostet tõendav kohtumäärus
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm