Nr 2014-2020.2.01.18-0067 "Võru linna täiendava tasandusrühma loomine"
Rakendusüksus: Innove SA
Eelarve: 70 560,00€, sh toetus 52 920,00 €.
Projekti periood 01.08.2018 - 31.07.2020.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on vähendada lapsevanema või hooldaja hoolduskoormust ja suurendada nende osalemist tööturul, sh töökoha säilitamist või tööturule sisenemist/naasmist.
Otsesteks eesmärkideks on luua kvaliteetset teenust pakkuv eriilmeline rühm (tasandusrühm) kõnepuudega ning spetsiifilise arenguhäirega laste arengu toetamiseks ja sõlmida 12 lapsevanemaga tasandusrühmas lasteaiakoha kasutamise leping. Projekti tulemusel on loodud uued lasteaiakohad ja kvaliteetne teenus 12le intensiivset logopeedilist ja eripedagoogilist abi vajavale arenguhäirega lapsele. Eriilmeline rühm ehk tasandusrühm luuakse Võru Lasteaeda Sõleke.
 
Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevusest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele".
 
Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922 või Anita Kikas, tel 785 0911
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt nr 2014-2020.1.04.20-0255 "Võru Järve Kooli uue õppehoone ehitamine ja sisustamine"

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Eelarve: 2145 600 eurot

Projekti periood: 30.03.2020 - 31.01.2022

Projekti eesmärgiks on Võru Järve Kooli õpikeskkonna terviklik kaasajastamine ja kohandamine piirkonnas hinnatud eritoekeskuseks. Projekti tulemusea saab kool oma tegevuseks vajaliku turvalise ja õppekava nõuetele vastava nüüdisaegse õppe- ning töökeskkonna.  Läbimõeldud ristkasutusega ruumiprogrammiga, kus õpe toimub korraga uusehitises ja säilitatavas hooneosas, tagatakse ruumide võimalikult ökonoomne kasutus. Arendatakse välja õpilaste erivajadusi arvestav õueala, mis annab koolilastele lisavõimalusi ea- ja võimetekohaseks arenguks, koos olemiseks ja aktiivseks tegevuseks.

Projekti kaasrahastab Regionaalarengu Fond koolivõrgu korrastamise meetmest alasuuna "Hariduslike erivajaustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020" raames.

Lisainfo: Kait Kabun, tel 785 0918 või Anita Kikas, tel 785 0911

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kliima.1.01.17-0045. Võru Lasteaed Päkapikk hoone energiatõhususe parandamine

Rakendusüksus: KIK SA
Eelarve: 1 324 905,60  €, sh toetus 468 785 €, omafinantseering 856 120,60 eurot.
Projekti periood: 01.09.2017-28.02.2021
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on vähenda energiatarbimist ja CO2 heidet Võru linnas.
Projekti otsesteks eesmärkideks on viia ellu energiaauditis toodud tegevused, mis on vajalikud Võru Lasteaed Päkapikk hoone energiatõhususe suurendamiseks.
 
Projekti rahastatakse CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmest ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem). 
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        
EU51203 "Võru skatepargi rajamine"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Eelarve: 78 700,62 eurot, sh toetus 57 341,27 eurot.
Projekti periood 03.04.2017-31.12.2017. 
 
Projekti eesmärgiks on parandada Võru maakonna ekstreemspordihuviliste noorte vaba aja veetmise võimalusi ning rajada Võru linna erinevate vanusegruppide ja harrastajate (rula, tõukeratas, bmx) huve arvesse võttes mitmekülgne skatepark.
Projekti tulemusel paraneb oluliselt vaba aja sisustamisega seotud avalike teenuste kättesaadavus ja ekstreemspordiga tegelemise võimaluste kvaliteet. Skatepark rajatakse Vee tn 2 ja Vee tn 4c kinnistule.
 
Projekti kaasrahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmist.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Nr 2014-2020.1.04.17-0057 „Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine"

Rakendusüksus: Innove SA
Eelarve:  2 443 515,25€, sh toetus 2 564 560 €, omafinantseering 366 527,69 €.
Projekti periood: 01.11.2015-01.03.2019.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on pakkuda Võru linnas kvaliteetset ja valikuterohket kodulähedast haridust ning viia lõpule Võru linnas 2000. aastatel alguse saanud koolireform. 
Projekti otseseks eesmärgiks on rekonstrueerida Võru Kesklinna Kooli peahoone (Vabaduse tn 12), kaasajastada õpikeskkonda, optimeerida pinnakasutust ning tagada nüüdisaegsed õpitingimused, sh erivajadustega lastele.
Projekti tulemusena on Võru Kesklinna Kooli peahoone (Vabaduse tn 12) rekonstrueeritud, õpikeskkond (2 773,80m2) on kaasajastatud ning linna koolihoonete pinnakasutus on optimeeritud.
 
Projekti rahastatakse „Koolivõrgu korrastamine" meetme tegevusest „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine". Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922 või haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe , tel 785 0937

 

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0011 "Võru linna tasandusrühma loomine"
Rakendusüksus: Innove SA
Eelarve: 147 033,60 €, sh toetus 109 796,40 €.
Projekti periood 01.01.2016 – 31.12.2018.

Projekti üldiseks eesmärgiks on vähendada lapsevanema või hooldaja hoolduskoormust ja suurendada nende osalemist tööturul, sh töökoha säilitamist või tööturule sisenemist/naasmist. 
Otsesteks eesmärkideks on luua kvaliteetset teenust pakkuv eriilmeline rühm (tasandusrühm)  kõnepuudega ning spetsiifilise arenguhäirega laste arengu toetamiseks ja sõlmida 12 lapsevanemaga tasandusrühmas lasteaiakoha kasutamise leping. 
Projekti tulemusel on loodud uued lasteaiakohad ja kvaliteetne teenus 12le intensiivset logopeedilist ja eripedagoogilist abi vajavale arenguhäirega lapsele. Eriilmeline rühm ehk tasandusrühm luuakse Võru Lasteaeda Sõleke. Tasandusrühma loomine võimaldab varakult alustada lapse erivajadusest lähtuvat korrektsiooni ning puudespetsiifilise ja igapäevase professionaalse abi ja õppe kaudu toetada maksimaalselt lapse arengut ning valmistada last ette tavakooli minekuks. Õigeaegne abi vähendab hilisemat koolist väljalangemise riski.

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevusest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele".

Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922 või Kristi Aavakivi, tel 785 0911

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU48265 "Võru Noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Eelarve: 108 573,62 €, sh toetus 31 956 €.
Projekti periood 15.09.2014-30.06.2015. Projekt on lõppenud.


Projekti üldisteks eesmärkideks on luua kvaliteetsem elu- ja tegutsemiskeskkond Võru linna ja valla noortele; parandada laste ning noorte mitteformaalse õppimise ja vaba aja veetmise tingimusi ning suurendada teenuste mitmekesisust; parandada lastele ja noortele suunatud avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.
Projekti raames rekonstrueeritakse osaliselt Jüri th 54 II korrus Võru noortekeksuse tegevuse laindamiseks.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU47269 "Võru linna haridusasutuste tuletõkkeuste ost ja paigaldus"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Eelarve: 45 000 €, sh toetus 31 956 €.
Projekti periood 01.04.2014-31.01.2015. Projekt on lõppenud.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on laste arengu-, kasvu- ja õpikeskkonna parandamine, sh hoone vastavusse viimine kehtivate tuleohutusnõuetega. Projekti realiseerimine aitab tagada Võru linna ja ümberkaudsete valdade lastele turvalise hariduse, arenemis- ja tegutsemisvõimalusi pakkuva keskkonna.
Projekti teostumisel suureneb olulisel määral Võru linna 4 haridusasutuse tuleohutus, sest käesoleva projekti teostumisel viiakse hooned vastavusse tuleohutusnõuetega. Projekti käigus vahetatakse välja kokku 37 ust.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
EU41425, "Võru I Põhikooli akende vahetus II etapp"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Projekti periood 01.02.-31.12.2012. Projekt ei teostunud.

Projekti eelarve: 43 384 €, sh toetus 31 956 €.

Projekti eesmärgiks on laste arengu-, kasvu- ja õpikeskkonna parandamine, ruumide vastavusse viimine kehtivate tuleohutus- ja tervisekaitse nõuetega.
Tegevused: välja vahetatakse 53 kpl amortiseerunud aknaid ja 8 kpl tuletõkkeuksi.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EU44991, „Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine"

Projekti rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine". Meedet kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja rakendusüksus Ettevõtluse Arendamise SA.

Periood: 21.03.2013-31.10.2015. Projekt on lõppenud.
Eealrve: 5 286 909,02 €, sh toetus meetmest 4 493 872,13 € ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasfinantseering 793 036,89 €.

Projekti üldiseks eesmärgiks on tagada Võru maakonna keskuses gümnaasiumiõpilastele kõrge õppekvaliteet, kättesaadavus ja valikuvõimalused Võru linna koolivõrgu efektiivse ümberkorraldamise ja õppehoonete optimaalsema kasutuselevõtu ning kaasajastamise teel.Võru linna tugeva gümnaasiumi arendamisega luua võimalused piirkonna noortele Võru maakonnas üle-Eestiliselt konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse omandamiseks ning vähendada õpilaste teistesse keskustesse liikumise vajadust.

Tegevused: Seminar tn 1 restaureeritakse riigigümnaasiumi tarvis endine mõisahoone ning selle külge kerkib uus juurdeehitus. Vana juurdeehitus lammutati, kuna selle tehniline seisukord ning ruumiprogramm ei vastanud uue loodava riigigümnaasiumi vajadustele. Seminari tn 1 koolihoone saab ka kaasaegse sisustuse.
Kesklinna kooli hoones Vabaduse tn 12 kaasajastatakse sama projekti raames algklasside korrus ning neljandale korrusele ehitatakse uued dušši- ja riietusruumid.
 

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU 40696, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimine
Regionaalarengu meetme "Kohalike avalike teenuste arendamise programm" rakendajateks on Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise SA. Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ESF).

Periood: 01.09.2011-30.06.2014. Projekt on lõppenud.
Eealrve: 3 066 811 €, sh toetus meetmest 2 556 465 € ning omafinantseering 510 346 €. 

Projekti üldiseks eesmärgiks on füüsiliselt ja vaimselt turvalise, tervisliku ja esteetilise õpikeskkonna loomine. Positiivse minapildiga, õpihimulise, vaimseid väärtusi hindava ja oma kodulinna armastava isiksuse kujunemine.
Projekti otseseks eesmärgiks on Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimine.
Projekti käigus rekonstrueeritakse hoone A korpus.

Koolihoone enne ja peale rekontrueerimist vaata fotosid siit.


Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud Võru Kesklinna Gümnaasiumi peahoone soojustamine, CO2
Periood: 2011-2013
Rakendusüksus: Rahandusministeerium
Periood: 2011-2013. Projekt on lõppenud.
Eealrve:487 522 €

Projekti eesmärgiks on energiasäästu edendamine läbi Võru Kesklinna Gümnaasiumi peahoone soojustamise.

Info: Tiina Hallimäe, projektijuht, tel 785 0922

Rohelise investeerimisskeemi raames, mis põhineb Kyoto protokollil, renoveeritakse üle kogu Eesti riigi- ja kohaliku omavalituse energiasäästu objekte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU37843, "Võru  Lasteaia  Punamütsike  mänguväljaku rekonstrueerimine"
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise SA
Projekti eelarve: 47 567,00 €, sellest toetus 31 955,82 €.
Projekti periood: 1.05.-1.10.2011. Projekt on lõppenud.

Projekti eesmärk olisuurendada õueala mänguvahendite ohutust ning parandada õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteeti.

Projekti tulemusel likvideeriti 12 vana ja paigaldati 15 uut õueala mänguvahendit. Uued mänguvahendid rahuldavad laste liikumisvajadust, toetavad loovust, pakkuvad lapsele turvatunnet ning võimaldavad eduelamusi.

Lisainfo: Peep Poltimäe, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel 7850937

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EE-11-2-2011-R1,  "ReFRESH YOUROPE"
Rakendusüksus: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Projekti eelarve: 14 274 €, sh prorammi toetus 11 631,96 €

Projekti periood: 01.05.2011-01.11.2011. Projekt on lõppenud.

Projekti eesmärgiks oli suurendada noorte ettevõtlikkust ning kaasatust kohaliku elukeskkonna parandamisel..
16. - 22. augustini 2011 toimus Võrus rahvusvaheline noortevahetuse projekt „ReFRESH YOUROPE", millest võtsid osa Võru (Eesti), Bergamo (Itaalia) ja Võru sõpruslinnade Bad Segebergi (Saksamaa) ja Chambray-lès-Toursi (Prantsusmaa) noored. Kokku  osales 33 noortevahetuses kunsti- ja muusikahuvilist 14 – 24 vasuses noort 14- ja 5 grupijuhti. 
Kuue päeva jooksul arutletigi teemade üle, kuidas muuta Võru linn noortesõbralikumaks ning mida noored ise saaksid selleks teha projekti kulmineerus ühiselt avaliku ala korrastamisega.

Noortevahetuse raames leidsid noored, et Võru skatepark võiks saada uue ilme ning seega antud ala ka korrastati –  värviti piirdeid, tehti graffitit, korrastati rambid ja koristati ala. Noortevahetuse ajal mõeldi ka kõige pisematele – Võru Lasteaia Päkapikk mängupaviljoni Vabaduse tänava poolsele seinale maaliti temaatiline pilt ning Tamula hotelli taha, promenaadile joonistati kolm erinevat keksumängu kasti. Noored tõdesid, et ettevõtlik olla polegi nii raske, ka nö väikesed teod võivad muuta linnapilti toredamaks. Nii saigi läbi noorte ettevõtlikkuse noorte seas populaarseks saanud skatepark laheda väljanägemise ning suurenes ka pargi ohutus, paranes tänavapilt Päkapiku lasteaia juures ning promenaadile loodi juurde uusi mängimisvõimalusi. Ja loomulikult said noortevahetuses osalenud noored juurde palju toredaid sõpru, kellega juba teada olevalt uusi ettevõtmisi planeeritakse.

Rahvusvahelist noortevahetust rahastas Euroopa Noored programm ja noortevahetuses osalenud partnerid.

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel. 785 0922.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------