Uudised ja teated

Võru linnavalitsuse istung 7. septembril

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine
Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale pühendatud ühistantsimine" läbiviimiseks 14. septembril 2022 kella 18–20 Võru Kesklinna pargis ning luba sulgeda ürituse korraldamiseks Kesklinna park 14. septembril 2022 kella 17–20.30 vastavalt asendiplaanile.

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine
Aktsiaseltsile Eesti Post anti nõusolek avaliku ürituse "AS Eesti Post liikluspäev" läbiviimiseks 12. septembril 2022 kella 12–16 Võru linnas Vee tn 6a parklas ja luba sulgeda Vee tn 6a parkla 12. septembril 2022 kella 7–17.

Õpilaste arvu suurendamine klassis
Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2022/23. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 5.b klassis kuni 25 õpilaseni ning 9.a klassis 26 õpilaseni. Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2022/23. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 2.a klassis kuni 25 õpilaseni ja 7.a klassis kuni 26 õpilaseni.

Katastriüksuste liitmine
Otsustati liita katastriüksused Liiva tn 12a (pindala 824 m², sihtotstarve 85% elamumaa, 15% ärimaa) ja Liiva tn 12b (pindala 2635 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) ning määrata moodustatavale katastriüksusele aadress Liiva tn 12b ja sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Tulbi tn 5a katastriüksuse (pindala 1295 m², sihtotstarve 100% elamumaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed: Niine tn 11a, sihtotstarve 100% elamumaa ja  Niine tn 9a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Riigihanke "Loomekoja ehitamine" korraldamine
Otsustati korraldada riigihange  "Loomekoja ehitamine", kohaldades selle läbiviimiseks avatud hankemenetlust.

Projekteerimistingimuste andmine
Nõustuti Paju tn 5a kinnistule abihoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.
Nõustuti Laane tn 10 kinnistule hoone laiendamisega üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba korterelamu püstitamiseks asukohaga Seminari tn 1a ja ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Taara tn 5.
 
Ulis Guth
Võru Linna Leht
toimetaja
gsm 512 0787