Uudised ja teated

Linnavolikogu istung 19. jaanuaril

Võru linna 2022. aasta eelarve
Võeti vastu Võru linna 2022. aasta eelarve, mille maht on 28 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 19 miljonit eurot, kulude eelarve 18 miljonit eurot ning põhivarade soetuse (sh osaluste soetus) eelarve 8 miljonit eurot.

2022. aasta peamised eesmärgid on:
- Aktiivne, atraktiivne ja lastesõbralik linn läbi erinevate õppimis- ja vabaajavõimaluste parandamise – Raamatukogu rekonstrueerimisega alustamine, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargi võrkpalliväljakute rekonstrueerimine, Võru Järve Kooli juurdeehituse ehitamine.
- Korras taristuga linn – Ühtekuuluvusfondi  finantseerimisega tehtavate torustikutöödega jätkamine linnas ning vastavate tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine.
- Avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine – esmatasandi tervisekeskuse ja loomekeskuse käivitamine, Jüri 42 hoone noortekeskuse tööks kohandamine.

Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu.

Eraüldharidusasutuste toetus 2022. aastaks
Kehtestati eraüldharidusasutuste toetamine Võru linna sissekirjutusega õpilaste eest 2022. aastaks järgmiselt:
- Eraüldhariduskooli, kuhu laps on õppima asunud Võru linna lastekaitsespetsialisti ettepanekul, summas kuni 140 eurot kuus.
- Võru linnas tegutsevat Väike Werrone Kooli riigieelarvelise toetuse ja tegeliku tegevuskulu vahe osas, kuid mitte enam kui 140 eurot kuus.
- Lapsi, kes on eraüldhariduskooli asunud õppima lastekaitsespetsialisti ettepanekul toetatakse vajadusel õpilaskodu kulude katmisel summas kuni 200 eurot kuus õpilase kohta reaalselt kasutatud õpilaskodu teenuse eest.
- Toetada 2022. aastal eralasteaedu, kus käib rahvastikuregistri andmetel Võru linna laps, majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmisel kokkuleppelises summas, kuid mitte enam kui on Võru linna poolt kinnitatud lasteaiakoha arvestuslik maksumus.

Määruse muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 10. septembri 2008 määrust "Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord".
Määrusesse lisati regulatsioon, et mõjuva põhjuse esinemisel võib haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse taotluse esitada pärast tähtaja möödumist,  kui asjaolud toetuse taotlemiseks on ilmnenud pärast tähtaega. Toetuse taotluses tuleb asjaolusid põhistada.

Kestliku Võru linna visioon 2050
Võeti vastu "Kestliku Võru linna visiooni 2050".
Visioon 2050 on koostatud programmist Horizon 2020 rahastatud projekti +CityxChange raames. Visioon põhineb laiemal püüdlusel saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus ning seejuures kirjeldada ühte võimalikku pikaajalist arengustsenaariumi, mis tugineks mõistlikule tasakaalule looduskeskkonna ja inimtegevuse vahel ning selle alusel sidusa kogukonna arendamisel.

Sarnaselt Võru linna arengukavale 2017-2035 on visiooni koostamisel arvesse võetud majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja looduskeskkonda. Lisaks on visiooni koostamise raames vaadeldud viise, kuidas ning millistes konkreetsemates valdkondades võiks Visioon 2050 panustada ülemaailmsetesse säästva arengu eesmärkidesse.

Muudatused Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisudes
Muudeti hariduskomisjoni ja korrakaitsekomisjoni koosseise. Hariduskomisjoni liikmed on Aigi Musto, Diana Leenurm, Egge Kulbok-Lattik, Ene Liivamägi, Ester Peterson, Hille Saarepuu, Kadri Kauts, Kertu Pehlak, Nele Ploomipuu, Maire Eiche.
Korrakaitsekomisjoni liikmed on Alvar Gross, Andu Värton, Elar Sarik, Jüri Kaver, Kaino Zilmer, Kalev Ottis, Kasper Keps, Randu Raudvassar, Tauno Klaar, Toomas Sarapuu, Tõnis Org.

 

Marianne Mett
Võru Linnavalitsus
avalike suhete spetsialist
tel 785 0948
mob 5344 1055
e-post: marianne.mett@voru.ee
www.voru.ee
facebook.com/Voru.linn
#visitvoru #vorulinn


Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv on grupeeritud aastate kaupa.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024