Uudised ja teated

Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 15. septembri 2021 korraldusega nr 573 algatati Pikk tn 17, 17c, 17d ja 17c kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurusega u 4,72 ha asub Võru linna Nöörimaa asumi tootmispiirkonnas Pika ja Lühikese tänava vahelisel alal. Planeeringuala on ümbritsetud tootmis- ja äriettevõtetest. Lühikese tn ääres asuvad mõned elamumaa kinnistud. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva tootmisala laiendamine peamiselt uue sügavkülmlao rajamise eesmärgil Pikk tn 17e kinnistule ning tootmismaa kruntide liitmine. Maakasutuse juhtfunktsiooniks on kinnistutel tootmismaa. Planeeritav detailplaneering on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Võimalike uuringute vajadus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamisel.

Algatamise korraldus

Asendiplaan