Tulenevalt  Võru linna põhimäärusest on õigus linnavolikogul ja linnavalitsusel anda vastavalt oma pädevusele välja üldaktidena määrusi, linnavolikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, linnavalitsusel anda aga korraldusi.

Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktid kehtivad Võru linna haldusterritooriumil seadusega ja Võru linna õigusaktidega sätestatud korras, samuti Võru linnale kuuluva vara osas, mis asub väljapool Võru linna haldusterritooriumi.

Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse jõustunud määrused on avaldatud  Riigi Teatajas.