LIFE20 IPC/EE/000010 - Life IP BUILDEST ehk renoveerimismaraton

"Pursuing Estonian National Climate Ambition through Smart and Resilient Renovation"
 

Projekti kogueelarve on ca 16,3 miljonit eurot, millest Euroopa toetus on 9,5 miljonit. Võru linna tegevused eelarves on kuni 503 200 eurot, millest omafinantseering kuni 201 300 eurot.

Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 85 kuud (1.11.2021–31.12.2028)

Rahastaja: Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) Life IP (Integrated Projects) programm

Projekti suurem eesmärk on, et keskkonna ja kliima teemad oleks tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades. Hoonete renoveerimismaratonil on otsene seos Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamisega ning BuildEST projektil on rohepöördes keskne koht.

Projekti partnereid on kokku 18. Nende seas on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Rahandusministeerium,Keskkonnaministeerium, SA KredEx, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS, Tartu linn, Võru linn, Rakvere linn, Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maa-arhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit,Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.

Projekti koduleht: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/life-ip-buildest.

 


----------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 2014-2020.4.01.20-0289 „Renovation Strategy Tool for Municipalities" (eesti k. Renoveerimisstrateegia valiku tugi) 

Projekti eelarve: 600 000 eurot, sellest Võru linna tegevused 150 000 eurot. Projekti kestvus on kuni 18 kuud (01.01.2022-30.06.2023)

Juhtpartner on Tallinna tehnikaülikooli targa linna tippkeskus

Meede: „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine"  
Pilootprojekti rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti teadus- ja haridusministeerium.
 
Renoveerimisstrateegia tööriista (RESTO) piloodi eesmärk on välja arendada innovaatiline digitaalne platvorm omavalitsusetele ja kinnisvara suurhaldajatele, et olla valmis ees ootavaks renoveerimislaineks. Tööriist kombineerib rohe- ja digipöörde lahendused, et teha hoonetesse võimalikult mõistlikud investeeringud, 
 
RESTO võimaldab hinnata alternatiivsete investeeringute mõju tehnoloogatele, hoonete disainile, linnaplaneerimisele ja ärimudelitele. 
 
Lisaks võimaldab hooneregistri ja muude avalike andmebaaside digitaalsete kaksikandmete kasutamine tuvastada optimaalseid konfiguratsioone, mis võimaldavad arvestada eelnevalt määratletud piirangutega, nagu rahaliste vahendite kättesaadavus, energiatõhususe ambitsioon, keskkonnaeesmärgid jne. Teisisõnu võimaldaks RESTO omavalitsustel määratleda, genereerida, simuleerida ja kvantitatiivselt analüüsida konkreetsetele linnaosadele ja hoonetele kohandatud renoveerimisstsenaariume, et teha mõistlikke investeerimisotsuseid.
 
 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------
Võrumaa Keskraamatukogu hoone energiatõhusaks muutmine
Meede: Meede: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine
Kogumaksumus: 1 000 000 eurot, sh toetus 603 000 eurot.
Projekti algus ja lõpp: 05.04.2021 - 30.06.2023
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on vähendada energiatarbimist ja CO2 heidet Võru linnas.
Otseseks eesmärgiks on viia ellu energiaauditis toodud tegevused (pakett 2), et muuta Jüri tn 54 energiatõhusamaks hooneks ning saavutada B energiaklass, vähendada energiakasutust ligi  49,6% ja ülalpidamise kulusid ligi 33,5% ning vähendada CO2 emissiooni 62,88 t.
Projekti tulemusel viiakse hoone vastavusse kehtivatele energiatõhususe miinimumnõuetele. Renoveerimise järgselt jõuab hoone B energiaklassi. Lisaks ressursside kokkuhoiule lisandub  rekonstrueerimisel ka täiendav mõju kasutusmugavuse ja terviseohutuse osas. Paraneb õhukvaliteet ja ruumides tagatakse ühtlane temperatuur.
Projekti raames viiakse läbi energiaauditis kirjeldatud energiatõhususe töid nt katuse ja teiste välispiirete soojustamine, avatäidete, kütte-, ventilatsiooni- ja taastuvenergiasüsteemide rajamine/uuendamine jne. Hoonesse on kavandatud LED valgustus nõudluspõhise reguleerimisega, päikesekaitsesüsteemid ida- ja lõuna fassaadidele, kaugkütte baasil sooja tarbevee süsteemi väljaehitus. Lisaks teostatakse projekti raames ka sooja tarbevee süsteemi projekt, põhiprojekti ekspertiisi ja omanikujärelevalvet.
 
Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

 

 
 
 

 

Kliima.4.01.19-0008 "Võru linnas üleujutusohu riskide maandamine"
Eelarve: 169 200 euro, toetus 118 440 eurot.
Periood: 01.10.2020 – 01.10.2021
Projekt on toetatud Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.
 
Projekti eesmärgiks on vähendada üleujutuse piirkonnas üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi nii inimese tervisele, keskkonnale kui majandustegevusele. Selleks tuleb läbi viia uuringud, et välja selgitada pikema perioodi jooksul piirkonna sademete hulgad ja Tamula ning Vagula järve sisenevad ja väljuvad vooluhulgad koos veetasemete muutustega olulistes geograafilistes punktides. Saadud andmete alusel on võimalik koostada hüdroloogiline mudel (kasutades ka LiDAR mõõdistuste andmeid), mille abil on võimalik hinnata veetasemete muutusi üleujutuse piirkonnas erinevate sademete ja vooluhulkade puhul. Vastavalt varem teostatud uuringutele ei ole piirkonnas võimalik täielikult vältida üleujutusi, kuid hoolikalt valitud meetmete elluviimisel võib üleujutuse mastaap ja periood olla senistest oluliselt väiksem.
 
Planeeritud on seirata veetasemeid ja vooluhulkasid vähemalt ühe aasta jooksul. Lisaks tuleb läbi viia taimestiku uuring ja välja töötada taimestiku hooldusmeetmed. Oluline on koostada mudel, mis aitaks tulevikus üleujutuste leviala vähendada.
 
Projekti elluviimise tulemusteks oleks piirkonnas üleujutuste kestvuse lühendamine ja üleujutuseks valmisoleku tagamine.
 
Lisainfo: Tiina Randjärv 785 0915.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 
Projekt nr Kliima.6.01.20-0029 "Jäätmete liigiti kogumise võimekuse tõstmine Võru keskkonnajaamas"
Eelarve: 189 082,80 euro, toetus 168 205,00 eurot
Projekt on toetatud Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.
 
Projekti eermärgiks on suurendada liigiti kogumise võimekust ja tõhustada jäätmete kogumise meetmeid läbi Võru keskkonnajaama inventari, seadmete soetamise ja taristu täiendamise ning suurendada elanike teadlikkust liigiti jäätmete kogumise, sh kompostimise osas.
 
Projekt aitab otseselt kaasa meetme eesmärgi täitmisele, kuna jäätmete liigiti kogumine ja seeläbi jäätmete ladestamise vähendamine aitab kaasa teisese toorme kasutamise suurendamisele.
 
Projekti tulemusel paraneb Võru keskkonnajaama jäätmete liigiti kogumise võimekus ning tõhustub tehtav töö, suureneb nii töötajate kui ka klientide ohutus. Elanikel on võimalik mugavamalt eelsorteeritud jäätmeid üle anda, samuti suureneb üleantavate jäätmete liikide hulk (nt ehitusjäätmed, klaas jne). Projekti raames tõuseb inimeste teadlikkus liigiti kogutud jäätmete osas ning väheneb omavalitsuste territooriumil ulajäätmete ladestamine.
 
Keskkonnajaama soetatakse 18 konteinerit 11 erineva liiki jäätmete sorteerimiseks, parandatakse viidasüsteemi, mis üheltpoolt hõlbustab jäätmekeskuse töötajate tööd, samas aitab ka kaasa elanike teadlikkuse kasvule jäätmete sorteerimise osas. Samuti soetatakse kompaktlaadur, mis oluliselt lihtsustab ja muudab ohutumaks nii elanike kui ka keskkonnajaama töötaja poolt jäätmete üleandmise/vastuvõtmise.
 
Inimeste teadlikkuse suurendamiseks koostatakse keskkonnajaama ja jäätmete liigiti kogumist tutvustav voldik, viiakse läbi koolitus ja nõustamistegevus ning soetatakse 410 kompostrit eraisikutele.
 

Info: keskkonna- ja järelvalvespetsialist Tiina Randjärv 7850915, arendusjuht Tiina Hallimäe 7850922.

 

------------------------------------------------------------------------------

Positive Energy Districts European Network (PED-EU-NET)

COST-meetme eesmärk on võtta vastu väljakutse luua Euroopas 2025. aastaks 100 PED-d, mis on ühtlasi Euroopa Komisjon poolt heakskiidetud arukate linnade ja kogukondade strateegilises energiatehnoloogia kava visioon (SET-kava meede 3.2). Samuti on eesmärgiks on koondada eri valdkondade ja sektorite asjaomased sidusrühmad, et aidata ühiselt kaasa ELi PED-ide strateegilisele visioonile teadmiste avatud jagamise, ideede vahetamise, ressursside koondamise, uute meetodite katsetamise ja uudsete lahenduste koosloomise kaudu.
 
Projekti tulemused:
(1) Harmoneerida, jagada ja levitada positiivsete energiapiirkondade teadmisi ja läbimurret eri sidusrühmade (akadeemiline ringkond, tööstus, linnad ja kogukonnad), valdkondade (tehnoloogiline, sotsiaalne, majanduslik, rahaline, õiguslik ja regulatiivne) ning sektorite (hooned, energeetika, liikuvus) vahel nii riiklikul ja Euroopa tasandil.
(2) edendada teadmiste, oskuste, kogemuste ja suutlikkuse suurendamist Euroopas, et toetada positiivsete energiapiirkondade kavandamist, rakendamist ja järelevalvet ning laiendamist;
 
Võru linna roll projektis: Võru linn osaleb projektis partnerina. Linnasid oodatakse osalema temaatilistel kohtumistel ja töötubades, et jagada oma kogemusi, nõustada tegevust, toetada asjakohase tegevuse korraldamist ja levitada tulemusi oma ametialastes võrgustikes.
 
Info: arendusjuht Tiina Hallimäe 7850922
------------------------------------------------------------------------------
 
Central and Eastern European Sustainable Energy Union (CEESEU)
Horizon 2020 - H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;
meede: LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020 "Supporting public authorities to implement the Energy Union"
 
Võru linn osaleb kaastatud partnerina
Lühikirjeldus ja eesmärk: 
aidata omavalitsustel arendada säästvat energiamajandust ja hinnata kliimamuutuste võimalikku mõju ning aidata saavutada riiklike süsinikuvähendamise eesmärke. Projekti raames alustatakse Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava (SECAP) koostamise protsessiga, mille koostamise peamiseks vastutajaks projekt raames on projekti eelarveline partner (TREA), kellele eraldatud vahendeid saab kasutada energia ja kliimakava koostamise heaks. Vastavalt Linnapeade Pakti SECAPile on eesmärgiks CO2 heite vähendamine 40% võrreldes baasaastaga. Projekti raames korraldatakse kohalikke temaatilisi koolitusi ja teabepäevi ning  korraldatakse kaks rahvusvahelist konverentsi. 
 
Lisainfo: Martin Kikas, TREA 524 5225

------------------------------------------------------------------------------

 

 

EU52173  "Võru kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lavasüsteemide kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine " 

 
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenusete Keskus
Eelarve: 61 800 eurot, sh toetus 44 319,60 eurot
Projekti periood: 1.06.2018-28.02.2019
 
Projekti eesmärgiks on Võru kultuurimaja Kannel ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine
 
Projekti kaasrahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmist.
 
Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0061 „Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 6000 eurot, sh toetus 5000, omafinantseering 1000 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga. Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukavad Laane võrgupiikonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade kohta.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt nr 2014-2020.6.02.15-0066 „Võru linna Võrukivi võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine"
Kokku: 4200 eurot, sh toetus 3 780, omafinantseering 420 eurot.
Periood: 28.12.2015 - 30.06.2016

Võru linna soojusmajanduse arengukava eesmärk on määratleda võrgupiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojuse efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks. Oluline on kindlustada linna soojusmajanduse planeerimise abil kaugküttesüsteemidesse ühendatud eluhoonetele, ettevõtetele ja asutustele vajalikul hulgal kvaliteetne soojus ning soojuse varustuskindlus majanduslikult põhjendatud ja tarbijatele vastuvõetava hinnaga.

Käesoleva projekti otseseks eesmärgiks on koostada soojusmajanduse arengukava Võrukivi võrgupiikonna kohta. Tulemuseks on üks osa suuremast valdkonna arengukavast.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Ühtekuuluvusfond. Meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine" rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------