Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Selleks tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust korraldatakse isikule, kelle hooldust ei ole võimalik korraldada teiste teenustega.

Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru linn ja kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased, korraldab üldhooldusteenusele paigutamise Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakond.

Alates 1.juulist  2023 jaotub hooldekodu üldhooldusteenuse kohamaksumus teenust vajava isiku ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Enne hooldusteenusele suundumist tuleb võtta ühendust omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes eelnevalt teeb hooldusvajaduse hindamise ning võtab hooldusteenuse kohamaksumuse toetuse taotluse. Eestkostel oleva isiku eest esitab taotluse eestkostja.

Võru Linnavalitsus on kehtestanud hoolduskulude piirmääraks kuni 600 eurot kalendrikuus (Võru Linnavolikogu 18.11.2020.a määrus nr 14).

Võru Linnavalitsus aitab väiksema sissetulekuga isikul hooldekodu kohamaksumuse omaosalust tasuda. Keskmise vanaduspensioni määr on 2023.aastal 635,89 eurot mida arvestatakse täiendava hüvitise tasumisel. Kui hooldusteenuse saajal on keskmine vanaduspension madalam, siis tasub Võru Linnavalitsus puudujääva osa- keskmise vanaduspensioni või hooldekodu poolt määratud majanduskuluni, kui isiku sissetuleku vahe jääb alla Eesti keskmise vanaduspensioni.

Kui kahe eelnevalt nimetatud meetme ja isiku sissetulekuga ei ole võimalik kohatasu hüvitada ja selgub päringu tulemusena, et hooldusteenust vajaval isikul puudub vara ning ülalpidamiskohuslased, määratakse isikule kohatasu puudujääv osa.

Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest toitlustus - ja majutuskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud (omaosalus). Hooldekodu kohamaksumusest tasub Võru Linnavalitsus hooldusteenust osutatavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukuludega seotud kulud (hoolduskulu).

Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Kärol Samoson, tel 5300 1948, e-post karol.samoson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 1

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm

Üldhooldekodude kontaktid

Üldhooldekodude kontaktid