Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus


TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Selleks tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust korraldatakse isikule, kelle hooldust ei ole võimalik korraldada teiste teenustega.

Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru linn ja kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased, korraldab üldhooldusteenusele paigutamise Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakond.

Ülalpidamiskohtusega lähedased saavad vajadusel Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnast üldhooldusteenusele paigutamise küsimustes nõustamist. 

Kestvus Tähtajaline
Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordHinnakiri
Vastutaja Sotsiaaltööspetsialist Siiri Martinson, tel 785 0941, 5307 1919, e-post siiri.martinson@voru.ee, Tartu tn 23, kab 3

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

kehtiv isikut tõendav dokument

Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm

Üldhooldekodude kontaktid

Üldhooldekodude kontaktid