TEGEVUSTOETUSE TAOTLEMINE

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele. Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö- ja haridusalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Kestvus

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Õigusakt Tegevustoetuse andmise kord
Vastutajad Kontakt: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Liblik  tel: 5333 9181, e-post: pille.liblik@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 

Taotlemiseks sisenege Võru linnaportaali https://piksel.ee/spoku/voru/