TEGEVUSTOETUSE TAOTLEMINE

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.
Kestvus Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.
Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal vastavalt lepingule.
Õigusakt Tegevustoetuse andmise kord
Vastutajad Kultuurinõunik Inge Tolga  tel: 785 0904, 518 6850  e-post: inge.tolga@voru.ee
Sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson tel 785 0921, 5307 6521 e-post: eve.ilisson@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Taotlus/aruanne  esitatakse Võru Linnavalitsuse infosaali, saadetakse aadressile Jüri 11, 65608 Võru või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid Tegevustoetuse avaldus
Tegevustoetuse aruanne