ILUTULESTIKU LOA TAOTLEMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Pürotehniliste toodete käitlemine Võru linna territooriumil on reguleeritud Lõhkematerjaliseadusega. Pürotehnilistele toodetele on kehtestatud kokku 4 kategooriat. I ja II kategooria on madala ohutasemega pürotehnilised tooted. II kategooria tooted on mõeldud piiratud alal väljas kasutamiseks. Kõige ohtlikum on III ja IV kategooria pürotehnika. Need pürotehnilised tooted on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud maa-alal, kusjuures  IV kategooria tooteid võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud.

Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärgse omavalitsuse luba.

Ilutulestiku korraldamiseks peab küsima luba linnavalitsuselt. Linnavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise taotluse läbi ja teeb otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates.

Linnavalitsus teavitab loa andmisest Tehnilise Järelevalve Ametit.  
Õigusakt Lõhkematerjaliseadus
Vastutaja Arendusspetsialist Kait Kabun  tel 785 0918,  e-post kait.kabun@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalkud sammud

Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab Võru Linnavalitsusele taotluse ilutulestiku korraldamise loa saamiseks. Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:

1) taotleja nimi ja kontaktandmed ning kui ilutulestikku ei korralda vahetu taotleja, siis ka andmed ilutulestiku korraldaja kohta;
2) ilutulestiku korraldamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
3) F4-kategooria või avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus;
4) õnnetuse vältimiseks rakendatavad abinõud.

Taotlus on vajalik esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

Viide