ELUKOHATEADE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Rahvastikuregistrisse kantud isiku elukoha aadress on õigusliku tähendusega aadress, mis on aluseks ka erinevate toetuste, teenuste ja isiku eest vastutava KOV-i määramisel.
Kui isik kasutab alaliselt või peamiselt elamiseks mitut elukohta, võib ta rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada kõik need aadressid, valides neist ühe õigusliku tähendusega ehk elukoha aadressiks. Teised elukohad kantakse isiku soovil rahvastikuregistrisse lisa-aadressidena.
Rahvastikuregistri seadus kohustab hoolitsema enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Isik on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel registris.
Uue elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada 14 päeva jooksul! Selleks tuleb esitada elukohateade kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule. Elukohateatel kinnitatakse allkirjaga esitatud elukoha andmete õigsust.
Isik võib esitada elukohateatega uue elukoha andmed tagasiulatuva kuupäevaga kuni 14 päeva elukohateate kohaliku omavalitsuse üksusesse saabumise kuupäevast arvates.
Välisriiki elama asumisel teatab isik ühe kuu jooksul viimase Eesti elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele andmed oma välisriigi elukoha kohta.

Loe veel elukoha registreerimisest

Kestvus Kümne tööpäeva jooksul elukohateate saamisest alates kontrollib registripidaja avalduse vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse.
Õigusaktid
Vastutaja Registripidaja Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914.
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937  Vastuvõtuajad: E kl 14–17, T kl 9–12, K kl 13–16, N kl 9–12. 

 

TEENUSE TAOTLEMINE 

Vajalikud sammud

Elukohta saab muuta rahvastikuregistris:

  • kasutadades rahvastikuregistri e-teenust e-rahvastikuregistri portaalis (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saates digitaalselt allkirjastatud elukohateade e-postiga anneli.nelk@voru.ee;
  • saates elukohateade postiga Jüri 11, 65605 Võru linn (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  • täita elukohateate avaldus registripidaja juures kohapeal.
Vajaminevad dokumendid
  •  isikut tõendav kehtiv dokument
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek (kui omanik ei tule kohale) või kehtiv üürileping
Viide


Elukohateade (pdf)

NOTICE OF PLACE OF RESIDENCE (Elukohateade inglise keeles) (pdf)

Elukohateade elektrooniliselt täidatav (pdf)

Elukohateade elektooniliselt täidetav inglise keeles