TEHNOVÕRGUD
 

Kaugküte

Võru linna kaugküttetrasside haldamise ja hooldamisega tegeleb Danpower Eesti AS. Soojusenergia hinnakiri ja liitumistingimused on kättesaadavad siit.

Danpower Eesti AS (endise nimega AS Võru Soojus) on saksa energiafirmale Danpower GmbH 100% kuuluv soojusvarustusettevõte, mis varustab Võru linna soojaga. Võru linnas on kaks kaugküttevõrgu piirkonda: I piirkonna skeem, II piirkonna skeem

Danpower Eesti AS omab hetkel 43 MW installeeritud võimsust, millest maksimaalselt kasutatakse ligi 30 MW. Kaugkütte võrgus varustatakse soojaga 201 objekti, mis kõik on varustatud soojusarvestitega ja 99% ka automaatsete soojussõlmedega.

Danpower Eesti AS-il on 29 kilomeetrit soojustrasse, millest ca 20 kilomeetrit on kaasaegsetest eelisoleeritud torudest, ülejäänud on paigaldatud betoonkünadesse ja maa peale.

Võru linnavalitsus koostöös ÅF-Consulting AS-i ja Danpower Eesti AS-ga on koostanud Võru linna soojusmajanduse arengukava, mis annab ülevaate Võru linna soojusvarustusest, analüüsib olemasolevate katlamajade ja soojusvõrkude tööd ning soojusenergia tarbimist, pakub tehnilisi lahendusi olemasolevate ja perspektiivsete tarbijate soojusvarustuseks ning analüüsib võimalusi soojuse jätkusuutlikuks tootmiseks, edastamiseks ja kasutamiseks.

Kaugküttepiirkonna määramine 
Kaugkütteseadus

Danpower Eesti AS
www.danpower.ee
Vilja 14, 65605 Võru linn
tel 786 4152
info@danpower.ee

Veevarustus ja kanalisatsioon

Võru linna veevarustuse- ja reoveekanalisatsioonitrasside haldamise ja hooldamisega tegeleb Võru Vesi AS.

Joogivee kvaliteet Võru linnas on väga hea ning kraanivesi sobib väga hästi janu kustutamiseks. 2011. aastal tarbijate kraanidest võetud veeproovid vastasid 100% seadusest tulenevatele kvaliteedinõuetele. Võru linnas kasutatakse joogiveeks ainult põhjavett, mis on tunduvalt paremini kaitstud kui pinnavesi.

Võru linnas on kokku 89 km veetorustikku, millest üle poole on rekonstrueeritud.

AS Võru Vesi saab tarbijateni jõudva joogivee kesk-devoni liivakihtides asetsevast veehorisondist. Puurkaevude sügavused ulatuvad 100 meetrist kuni 230 meetrini.

AS–ile Võru Vesi kuulub kokku kümme puurkaevu, millest viis varustavad Võru linna joogiveega. Võru valla Kose aleviku Operimäe piirkonna veetarbijaid varustab joogiveega 1 puurkaev. Enne tarbijateni jõudmist eraldatakse puurkaevuveest liivafiltrite abil üleliigne raud ja mangaan. Teiste näitajate poolest vastab kõigi puurkaevude põhjavesi joogivee nõuetele.

Võru linna joogivee puhastamine toimub Võru linnas Veski tn 3 (rekonstrueerimine lõpetati 2005. aastal) ja Põllu tn 9 (rekonstrueerimine lõpetati 2009. aastal) asuvates veetöötlusjaamades. Peale puurkaevudest pumbatava vee liivafiltrite läbimist pumbatakse puhastatud joogivesi veereservuaaridesse, kust edasi II-astme pumpadega juba ühtsesse ühisveevärki. Veetorustikus olevat rõhku kontrollib aadressil Lembitu tn 6 asuv veetorn (rekonstrueerimine lõpetati 2005. aastal). Selleks, et AS–i Võru Vesi Kubja piirkonna klientidel oleks piisav veesurve, kasutatakse veetorustikus oleva vee rõhu tõstmiseks aadressil Jalaka tn 11 asuvat rõhutõstepumplat (rekonstrueeriti aastal 2004).

AS–ile Võru Vesi kuulub Võru linnas ja vallas kokku 2012. aasta seisuga:

• 96 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;
• 10 km survekanalisatsioonitorustikke;
• 39 reoveepumplat;
• 1 reoveepuhasti.

Kõik Võru linna ja osaliselt valla ühiskanalisatsiooni reoveed kogutakse kokku Roosi peapumplas asukohaga Kaare tn 27, kust pumbatakse edasi Võru linna reoveepuhastisse (Ringtee 10). 2009. aastal on rekonstrueeritud reovee peapumpla ning 2012 Vee tn reoveepumpla, mis on ühed suuremad pumplad Võru linnas. 2013. aastal rekonstrueeriti Pikk tn reoveepumpla, kuhu voolavad nt Kose aleviku ja pooled Kubja piirkonna reoveed.

AS Võru Vesi kontorisse on loodud reoveepumplate kaughaldamise ja –juhtimise keskus, kust on võimalik jälgida pumplate tööd ning arhiveerida pumplate tööandmeid. Tulevikus on planeeritud kaugjuhtimise süsteemiga ühildada kõik olemasolevad ja rajatavad reoveepumplad.

Võru reoveekogumisala kaart

Võru Vesi AS
www.voruvesi.ee
Ringtee 10, 65605 Võru linn
tel 782 8334
voru.vesi@voruvesi.ee

Sademevesi

Sademeveesüsteemide haldamise ja hooldamisega tegeleb Võru Linnavalitsus.

AS Võru Vesi tellimusel on koostatud OÜ Äärejuht poolt 2006. aastal „Võru linna sademeveesüsteemide uuring ja perspektiivskeem", mille käigus kaardistati Võru linna kraavid ja sademeveetorustikud, koostati valgalade skeem ning sademevee perspektiivskeem. Hinnati olemasolevate süsteemide rekonstrueerimismaksumust ning määrati uute süsteemide rajamise hinnanguline maksumus. Perspektiivskeemis on määratud sademeveesüsteemide võimalik asukoht ning võimsused/läbimõõdud. Torustike lõplikud täpsed läbimõõdud ja asukohad selguvad modelleerimise ja projekteerimise käigus.

Suurematest sademeveetorustikest on rajatud Paju tn ja Räpina mnt sademeveekollektor, mis suubub Koreli ojja Olevi tn ja Räpina mnt ristmiku juures. Nimetatud torustikuga on ühendatud F. R. Kreutzwaldi tänava sademeveekollektor kuhu juhitakse kõigi ristuvate tänavate sademeveed.

Kraavistusega piirkondade eelvooluks on peamiselt kas Koreli oja, Võhandu jõgi või Tamula järv. Sademeveetorustikke kraavide eelvooluna on kasutatud vähe.

Kraavistusega piirkonnad on enamasti eramute piirkonnad: Vilja, Võlsi, Kubja, Võrukivi ja Liitva piirkonnad.

Võru linnavalitsus
Jüri 11, 65620 Võru linn
tel 785 0900
info@voru.ee

Tänavavalgustus

Võru linna tänavavalgustuse haldamise ja hooldamisega tegeleb Taristuhaldus OÜ.

Taristuhaldus OÜ
Tartu 25, 65620 Võru linn
tel 506 8712
andres@taristuhaldus.eu