Tegevustoetus

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda sotsiaalvaldkonna füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.
Kestvus Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mille taotleja esitab linnavalitsusele 1. oktoobriks. Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist.
Toetuse saaja esitab linnavalitsusele aruande toetuse andmise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks vastavalt aruande vormile.
Õigusakt Tegevustoetuse andmise kord
Vastutajad Sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson tel 785 0921, 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee Tartu nr 23, kab 4

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus tegevustoetuse saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajalkud dokumendid Toetuse taotlemiseks esitada vormikohane avaldus 1. oktoobriks  ja  aruanne toetuse andmise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks vastavalt vormile.
Viide Tegevustoetuse avaldus
Tegevustoetuse aruanne