Tegevustoetus

 

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda sotsiaalvaldkonna füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Kestvus

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande Võru linnaportaalis toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Õigusakt Tegevustoetuse andmise kord
Vastutajad Sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger tel 5307 6521, e-post terje.kanger@voru.ee Tartu nr 23, kab 4

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

 

Taotlemiseks sisenege Võru linnaportaali https://piksel.ee/spoku/voru/