1. JUULI 2023 KÄIVITUB HOOLDEREFORM.

Hooldereform on viimaste aastakümnete suurim, oodatuim ja vajalikem reform sotsiaalvaldkonnas. Põhjused hooldereformi elluviimiseks on järgmised:

  • hooldekodu teenuse rahastamise koormus on aastate jooksul langenud peamiselt teenuse saajatele ja nende seadusjärgsetele ülalpidajatele;
  • suurel osal teenuse saajatest ei kata vanaduspension ära hooldekodu kohatasu ja seetõttu peavad sageli rahaliselt panustama ka teenuse saaja perekonnaliikmed, mis mõjutab negatiivselt ka nende toimetulekut;
  • teenuse kõrge hind on üheks põhjuseks, miks püütakse peresiseselt ise hooldamisega toime tulla;
  • hooldust vajavate inimeste ülalpidajad on tööealised inimesed, kellel on esmane kohustus kindlustada oma alaealiste laste ülalpidamine. Kui jäädakse ise oma lähedaste hooldajaks, siis viib see tööturult omakorda välja tööjõulisi inimesi.

KÕIKE EELTOODUT ARVESTADES ON ELLU KUTSUTUD HOOLDEREFORM, MIS TÄHENDAB, ET RIIK TULEB HOODEKODU TEENUSE EEST MAKSMISEL APPI JA ALATES 1. JUULIST 2023 JAGUNEB HOOLDEKODU KOHAMAKSUMUS TEENUST VAJAVA INIMESE JA KOHALIKU OMAVALITSUSE VAHEL.

Hooldereform ei tähenda üksnes hooldekodukoha eest tasumist. Omavalitsused saavad riigi antud vahendeid kasutada nii hooldekodu teenuse kui koduse hoolduse korraldamiseks. Hoolekandes kehtiva põhimõtte kohaselt tuleb eelistada esmajärjekorras sellist abi, mis toetab inimese hakkama saamist oma kodus. Hoolduse korraldamine hooldekodus on vajalik alles siis, kui kodus elamine ei ole enam võimalik ka kõrvalise abi toel.

2023. a esimene poolaasta on hooldereformi ettevalmistuse aeg.

Võru linnal on olemas andmed rahvastikuregistri järgi Võru linna sissekirjutusega inimeste kohta, kelle viibimiskoht on hooldekodudes. Kõigi hooldekodus viibivate inimestega ja nende lähedastega (kui lähedane osaleb kohamaksu tasumisel või on eestkostja) võtab ühendust linnavalitsuse sotsiaalteenuste spetsialist, kes selgitab hooldereformi põhimõtet, võtab vastu taotluse ja teostab inimese seisundi hindamise. Hetkel on Võru linnas ümmarguselt 140 inimest, kelle viibimiskohaks on lähemal või kaugemal asuv hooldusasutus. Kõigi nende külastamine sotsiaalteenuste spetsialisti poolt võtab aega.

Seega ei ole inimesel ja tema lähedastel vajalik teha mingeid ennetavaid tegevusi, vaid varuda kannatust ning oodata sotsiaalteenuste spetsialisti poolt ühenduse võtmist.
Et ennetada võimalikke vigu nimekirjades, palume kõigil, kellega ei ole võetud kontakti 1. juuniks 2023 teha seda ise ja kontakteeruda Võru Linnavalitsusega allpool olevatel numbritel või e-posti kaudu.

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnas on alates 2023.a. märtsikuust loodud täiendav ametikoht ja võetud tööle ametnik, kes tegeleb kõigi hooldereformi käivitamiseks vajalike ülesannetega. Infot hooldereformi kohta jagavad  sotsiaalteenuste spetsialist KADRI GERBERG (tel 5911 4453; kadri.gerberg@voru.ee) või sotsiaaltööosakonna juhataja TERJE KANGER (tel 5307 6521; terje.kanger@voru.ee).

Täpsemalt on hooldereformi põhimõtted selgitatud sotsiaalministeeriumi kodulehel:  https://www.sm.ee/hooldereform. Palume kõigil huvilistel selle infoga kindlasti tutvuda!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Võru linna taotlus „Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele 2023. aastal" toetusmeetmes rahuldati kogusummas 44 411,38 eurot.

Toetuse eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumist. Võru linn on sõlminud koostöökokkulepped kümne psühholoogilist, loovterapeutilist ja hingehoidlikku nõustamist pakkuva spetsialistiga. Vaimse tervise teenusetoetuse raames on nõustamine kõigile Võru linna elanikele tasuta. Toetuse kasutamise periood on kuni 31.12.2023

Kutsume üles kõiki, kes tunnevad, et vajavad vaimse tervise alast nõustamist ja tuge, pöörduma julgelt Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna poole.

Kontaktisikuks on Hannela Teaste, tel 521 3660, hannela.teaste@voru.ee

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostöös koordineeritav tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on laste käitumis- ja arenguprobleeme ennetada ning nendega paremini toime tulla.  Koolitusel õpetatakse lihtsaid suhtlemisoskusi ja toimetulekut erinevate lastekasvatuses ette tulevate probleemidega.
Programmi sihtgrupiks on  eelkooliealiste laste vanemad. Koolitused toimuvad kord  nädalas korraga 2 tundi, koolitusprogramm kestab kokku 16 nädalat. Võru linn liitus projektiga 2015. aastal. 

2020 aasta mais lõpetas järjekordne Võru linna grupp vanemaid „Imeliste aastate" koolituse.

Eelmine grupp lõpetas 2023 mais ja septembris 2023 alusats uus grupp.

Järgmine koolitus alustab veebruar 2024

Täpsemat infot osalemise kohta saab Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna lastekaitsespetsialistide käest: karolin.tahevali@voru.ee

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

RIIGI POOLT TOETATAV ÕIGUSNÕUSTAMINE.


Justiitsministeeriumi Vabakutsete talituse nõunik Ilme Ingel tuletab meelde Eesti elanikele riigi poolt toetatava õigusnõustamise saamise võimalustest.
 

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

  • OÜ HUGO – õigusnõustamine kõigile Eesti elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.


Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.


Täpsem info: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/


Teenuse kohta täiendavate küsimuste korral võib pöörduda nii meie lepingupartnerite poole, kes teenust osutavad või saata küsimus aadressil info@just.ee .

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alates 15.septembrist 2022 saab kasutada Põlva ja Võru maakonnas sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid.
Sotsiaaltranspordi klientideks on kõik  Põlva-ja Võrumaa elanikud, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.
Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on  vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.
Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi.
Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Sõit telli vähemalt 2 tööpäeva ette, see annab sulle õiguse teenust saada sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saame tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.
Anna operaatorile täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine
Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita operaatorit esimesel võimalusel sulle sobival viisil – helistades, saates e-kirja või sõnumi.  Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine
Operaatoril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohale jõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

 

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu" . Tasu on veootsa põhine

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas       – 5 eurot

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa)  – 10 eurot

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis                        – 30 eurot

Saatja sõidab kliendiga TASUTA

 

Tasumise viisid

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?
Kui sa oled kokku leppinud oma tagasisõidu ja sa ei jõua kokkulepitud kohta, siis helista juhile, kes sind ootab. Räägi talle kus sa asud, miks viibid ja kui kaua umbes sul aega veel läheb.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________