KAGU-EESTI SPETSIALISTI ELUASEME TOETUSMEEDE
 

2020. aastal oli taotlusvoor avatud 18. juunist kuni 19. juulini.

2021. aasta taotlusvooru tingimused on välja töötamisel. Uue vooru väljakuulutamisest teavitame erinevate linna infokanalite kaudu.

TOIMINGU ÜLDANDMED

Kirjeldus

Piirkonna majanduselu elavdamiseks ning tööturu olukorra parandamiseks on riik Kagu-Eesti programmi kaudu kutsunud ellu kvalifitseeritud spetsialistidele suunatud eluasemete toetusmeetme, millega on liitunud ka Võru linn. Esmakordselt rakendatava meetme eesmärk on hoida ja väärtustada piirkonnas elavaid ning töötavaid spetsialiste, kes oma oskusteabe ja tööpanusega kohalikus ettevõtluses aitavad kaasa sellele, et piirkond areneks ja kohalik majandus saaks toetuda väljaõppinud spetsialistide teadmistele ja oskustele.

Toetatakse nii eluaseme ostmist kui ka olemasoleva renoveerimist. NB! toetusega saab korrastada või soetada üksnes Võru linna territooriumil asuvat eluruumi.
Toetust võivad seega taotleda Võru linnas elavad spetsialistid, kelle töökoht/ettevõte võib asuda ka väljaspool Võru linna Kagu-Eesti piirkonnas (s.o Võru, Põlva ja Valga maakond).

Käesoleval aastal on toetusmeetme rahaline maht ca 67 000 eurot.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda erasektori ettevõtluses töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotlejal on kutseharidus keskhariduse baasil või kõrgem haridustase;
 • taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
 • taotlejal on Kagu-Eesti piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
 • taotleja sai taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga piirkonnas tegutsevalt tööandjalt ühe töösuhte raames töötasu, mis ületas taotluse esitamise aastale eelneva aasta maakonna keskmist brutotöötasu (2019. a. oli Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1113 eurot);
 • eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotleja omandis; taotlemiskõlblik on ka korrastatav või soetatav eluase, millel on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis);
 • toetusalune eluruum peab olema vähemalt kolm aastat pärast projekti aruande kinnitamist toetuse saaja omandis ning tema alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht.

Toetuse suurus
Toetuse ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme raames antakse ühele eluruumile toetust üks kord.

Kestvus

Taotlusvoor on avatud 18. juunist kuni 19. juulini 2020.

Õigusakt

Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord 

Vastutaja Arendusspetsialist Kait Kabun  tel 785 0918, 5304 0012, e-post  kait.kabun@voru.ee

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase allkirjastatud taotluse koos dokumentidega.

Vormikohane taotlus lisadega tuleb saata Võru Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee või saata postiga aadressile Jüri 11, 65620.

Taotlusi hindab linnavalitsuse poolt moodustatud 6-liikmeline hindamiskomisjon. Linnavalitsus kinnitab toetuste saajate nimekirja korraldusega ning sõlmib toetust saava spetsialistiga toetuslepingu.

Toetuse väljamaksmine ja aruandlus
Üldjuhul makstakse toetuse saajale 90% toetusest välja 10 kalendripäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetusest 10 kalendripäeva jooksul  pärast projekti aruande kinnitamist.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada projekti aruanne koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (abikõlblikud on vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud; kulutused, mis on tehtud sularahas, ei ole abikõlblikud).

Linnavalitsusel on õigus teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

Vajaminevad dokumendid

Allkirjastatud taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • Tööandja ankeet;
 • Taotleja haridust või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
 • Projekti eelarve;
 • Eluruumi ehitustööde puhul vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud majandustegevuse registris vastavat õigust omava ettevõtja poolt. Kui võrreldavaid hinnapakkumisi pole võimalik esitada, tuleb esitada vastavad põhjendused ning hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
 • eluruumi ostmise korral ostu-müügieelleping.
Vormid