RUUMI OMANIKU AVALDUS ELUKOHA AADRESSI MUUTMISEKS

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Ruumi omanikul on õigus taotleda kohaliku omavalitsusüksuse pädevalt asutuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist, kui:
  • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana. 
Elukoha andmete muutmise taotlemisel kinnitab ruumi omanik allkirjaga eeltoodud punktides 1, 2 ja 3 sätestatud asjaolusid. Avaldus rahuldatakse kui isikul puudub õigus kasutada antud eluruumi oma elukohana.
Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei rahulda ruumi omaniku taotlust, kui:
  • isik taotluse kättetoimetamisest või Ametlikes Teadaannetes avaldamisest arvates ühe kuu jooksul tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana;
  • isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.
Kestvus Registripidaja teeb ruumi omaniku avalduse selle saamisest arvates  kümne tööpäeva jooksul isikule posti teel teatavaks rahvastikuregistris märgitud elukoha aadressil ja avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (üks kuu). Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadaande avaldamise põhjus, isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg.
Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Vastutaja

Võru Linnavalitsuses võtavad avaldusi vastu:

Registripidaja  Anneli Nelk, anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0914, 5330 9511;
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

Asendaja perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattaikersti.kattai@voru.ee, tel 5302 1937; 
Vastuvõtuajad: E kl 14-17, K kl 9-12, N kl 9-12

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Aadressi muutmise avalduse esitamiseks on neli võimalust:

  •  kasutada rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis e-rahvastikuregister (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata avaldus e-postiga anneli.nelk@voru.ee (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist);
  • saata avaldus postiga Jüri 11, 65608 Võru linn (lisada koopia isikut tõendavast kehtivast dokumendist);
  • täita avaldus registripidaja juures kohapeal.
Vajaminevad dokumendid

Isikut tõendav kehtiv dokument

Viide Omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks