LASTEKAITSE


Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
 • igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
 • kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
 • igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Võru Linnavalitsuses tegelevad lastekaitse küsimustega 3 lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

 • lapsevanemate või last kasvatavate isikute  toetamine lapse õiguste ja heaolu tagamisel;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • koostöö erinevate spetsialistidega laste õiguste ja heaolu suurendamiseks;
 • linnavalitsuse esindamine kohtus lapsi puudutavates küsimustes;
 • Eestkostja ülesannete täitmine linna eestkostel olevate laste osas.
 • Vanemate nõustamine lapsi puudutavate vaidluste osas;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada lastekaitsespetsialistile või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111. Ka on avatud Skype: Lasteabi_116111. https://www.lasteabi.ee/

Lasteabinumbrile võivad ka lapsed ise helistada või kirjutada sooviga oma muret jagada.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda kadunud laste telefonile. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ja on kõigile helistajatele tasuta.  Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas selline teave!