LAPSEHOIUTEENUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSELE 

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Teenuse eesmärgiks on toetada raske ja sügava puudega lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulekut või töötamist.
Teenust toetatakse abivajaduse hindamisest lähtuvalt lapsele, kelle hooldust ja järelevalvet ei ole samal ajal võimalik piisavalt tagada muude teenustega.
Teenuse toetamise eelduseks on teenuse osutamine õppe- ja kasvatustöö välisel ajal, lapse ja lapse esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht Võru linn ja lapse vanus 1,5-18 aastat.
Lähtuvalt abivajaduse hindamise tulemustest ja arvestades linna eelarvesse planeeritud rahalistest vahenditest võib linnavalitsus toetada teenuse osutamist järgmiselt:

  1. sügava puudega lapsele kuni 4000 euro ulatuses kalendriaasta jooksul;
  2. raske puudega lapsele kuni 1000 euro ulatuses kalendriaasta jooksul.
Kestvus Taotlusi raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse toetamiseks võetakse vastu jooksvalt. 
Õigusakt

Võru Linnavolikogu määrus  14.06.2017 nr 6 „Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele"

Vastutaja Sotsiaaltöö osakonna juhataja Eve Ilisson, tel 785 0921 mob 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23 Võru, 65620.
Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil eve.ilisson@voru.ee

Vajaminevad dokumendid

Lapse esindajal on vajalik  esitada järgmised dokumendid:

  1. Taotlus
  2. Lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul
  3. Otsus puude raskusastme tuvastamise kohta
  4. 16-aastase ja vanema lapse kohta Eesti Töötukassa otsus töövõime hindamise kohta
  5. Ametniku nõudel vajaduse ilmnemisel muid asjasse puutuvaid dokumente