KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE SA POOLT RAHASTATUD PROJEKTID:

 
 
Projekt nr Kliima.6.01.20-0029 "Jäätmete liigiti kogumise võimekuse tõstmine Võru keskkonnajaamas"
Kogumaksumus 189 082,80 eurot, toetus 168 205,00 eurot.
Meede: Kliima.6.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine
„Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest"
 
Projektiga suurendatakse Võru keskkonnajaama liigiti kogumise võimekust ja tõhusust, selleks soetatakse erinevaid konteinereid, kompaktlaadur ning paigaldatakse teadlikkust suurendavad sildid/infoviidad. Lisaks koostatakse infovoldikud, korraldatakse eramajaomanikele kompostimisalaseid koolitusi ja nõustamist ning soetatakse vajalikud kompostrid. Projekti tulemusel tõhustub keskkonnajaama töö ning jäätmete ära andmine muutub elanike jaoks selgemaks ja mugavamaks.
 
 
Lisainfo: Tiina Randjärv, 785 0921
Tiina Hallimäe, 7850922
 
--------------------------------------
 
Projekt  17904 Kalandusalase teadlikkuse tõstmine ja Eesti kalade väliaabitsa kui õpitaristu rajamine Tamula järve kaldale
Projekti eelarve: 15 915 eurot, sellest linna omafinantseering 4 915 eurot
Periood: juuli 2020 - juuni 2021
 

Projektiga jätkatakse keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetavate arendustegevustega Tamula järve kaldaalal. Eesmärgiks on tekitada ja kasvatada noorte huvi kalanduse, järvekalastiku, aga ka kodukoha looduskeskkonna vastu üldisemalt.

Projekti tulemusel luuakse suplusranna lähistele hariv ja huvitav kalandusteemaline väiketaristu, mis koosneb järgmistest elementidest:  1) Eesti kalade "väliaabits" - meie vetes elavaid kalaliike tutvustavad kohtkindlad infomaketid (eraldi on välja toodud Tamula järve kalad); 2) informatiivne ja mänguline stend põnevate kalateemaliste faktide-ülesannetega; 3) stiliseeritud fotosein pildistamiseks.

Võru Noortekeskuse vedamisel korraldatakse sihtrühmale 6 kalandusalast õpituba, toimuvad ka õppekäigud Võrtsjärve äärsesse järvemuuseumisse ning kalandusega tegelevasse turismitallu. 

 
Info: arendusspetsialist Kait Kabun, tel. 785 0918
 
                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt nr  17908 Peredele suunatud festival "+Energia nädal"
Projekti eelarve: 3000 eurot, sellest toetus 3000  eurot ja omaosalus 1500 eurot
Periood: 1.04.20-31.12.2020
 
Projekti eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust säästva keskkonnakasutuse ja inimühiskonna seostest. Projektiga soovitakse korralda kogu pere festival ehk +Energia festival, mis eelkõige keskendub energiasäästu ja keskkonnakaitse vajalikkusele ning võimalustele. Festivali raames pööratakse tähelepanu ka linnakeskkonna elurikkuse tundmaõppimisele.
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2020. aasta keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse alaprogrammist.
 
Info: arendusspetsialist Tiina Hallimäe tel 785 0922
 
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt nr  16486 Peredele suunatud festival "Roheline Võru"
Projekti eelarve: 19 436.55 eurot, sellest toetus 8 658,70  eurot ja omaosalus 10 777.85 eurot
Periood: 08.04.2019-31.12.2019
 
Projekti eesmärgiks on leevendada olulist keskkonnaprobleemi, milleks on linna looduskeskkonna ja linnamaastike mitmekesisuse vähenemine. Nimetatud keskkonnaprobleem on tekkinud seetõttu, et elanikel/peredel on madal keskkonnateadlikkus. Projektiga soovitakse suurendada Võru linna elanike keskkonnateadlikkust liigirikkuse vajalikkusest linnas, selleks on kavas korraldada peredele suunatud festival. Fesitvali raames toimuvad loeng-töötoad, millega aidatakse linlastel arusaada kuidas igaüks meist mõjutab ja kujundab linna keskkonda, millised on seosed linlaste ja linna looduskeskkonna vahel. Festivali lõpetab istutustalgud, millega soovitakse inimesi mõtlema panna, et ka nemad ise saavad liigirikkust linna juurde luua. Tegevuste kaudu soovitakse kujundada inimeste positiivset suhtumist loodusesse ja linnakeskkonda, muuta käitumisharjumusi keskkonda säästvamaks ning aidata inimestel mõista kuidas igaüks meist saab suurendada elurikkust linnas.
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2019. aasta keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse alaprogrammist.
 
Info: arendusspetsialist Tiina Hallimäe tel 785 0922
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt 15357 „Tamula järvele kalastusplatvormi rajamine"

Projekti eelarve: 14 428,81 eurot, sellest toetus 11 543,05 eurot ja omaosalus 2885,76 eurot

Periood: 15.12.2018-31.08.2019

Projekti eesmärgiks on luua Tamula järvele avalikult kasutatav keskkonnasäästlik ja harrastuskalapüüdjate ootustele vastav taristu ning parandada harrastuskalurite ning puhkajate juurdepääsuvõimalusi järvele. Projekti raames rajatakse paatide sildumis- ja kinnitusvõimalustega ujuvplatvorm. Kalastuskohta paigaldatakse teabetahvel harrastuspüügiõigusega seonduva ja Tamula järve kalastiku infoga.

Lisaks viiakse koostöös Võru Noortekeskusega läbi kuus kohalikele noortele mõeldud kalandusalast õpituba, mille eesmärgiks on arendada laste ja noorte kalapüügioskusi, pakkuda neile alternatiive looduslähedaseks vaba aja veetmiseks ning tõsta seejuures teadlikkust looduhoiust ja säästvast kalandusest.

Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2018. aasta keskkonnaprogrammi kalanduse alaprogrammist.
Info: arendusspetsialist Kait Kabun, tel 785 0918
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt nr  13820  „Kubija järve kalastusplatvormi rajamine" 
Eelarve:  7 948,42 eurot, sh. toetus 6948,42 eurot, omafinantseering 1000 eurot.
Periood: 01.09.2017-20.06.2019
 
Projekti eesmärgiks on luua Võru linnas kalapüügivõimalus nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele ning tõsta säästva kalanduse alast teadlikkust harrastuskalastajate seas.
 
Projektiga viiakse läbi alljärgnevad tegevused. 
1. Kalastusplatvormi rajamine Kubija äärde sh amortiseerunud kalastussilla demontaaz ja uue kalastusplatvormi valmistamine ja paigaldamine.
2. Infotahvli paigaldus Kubija järve kaldaalad on intensiivselt kasutatav nii loodushuviliste kui puhkajate poolt. 
3. Lastele suunatud kalandusalaste õpitubade läbiviimine
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2017 aasta keskkonna programmi kalanduse alaprogrammist.
Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr  11972„Võru linna ja valla harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine ja kalandusalase teadlikkuse suurendamine" 
Eelarve:  2216,09 eurot, sh. toetus  1 922,84 eurot, omafinantseering 293,25 eurot.
Periood: 01.05.2016-14.06.2018
 
Luua Võru linnas ja Võru vallas kalapüügivõimalusi nii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele ning tõsta säästva kalanduse alast teadlikkust nii täiskasvanute kui ka noorte seas.
 
Projektiga viiakse läbi alljärgnevad tegevused. 
Lastele suunatud kalandusalaste õpitubade läbiviimine
 
Projekti kaasrahastab AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2017 aasta keskkonna programmi kalanduse alaprogrammist.
Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Projekt nr  11077  „ Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine" 

Eelarve:  74304,07 eurot, sh. toetus 62 562,45, omafinantseering 11741,62.
Periood: 08.2015 -31.10.2016
 
Võru linna ehitati kinnistule Kose tee 2  uus kompostimisväljak. Projekti käigus valmis kompostimisväljak koos asfaldialaga, tehti väljaku ümber kraavitus, rajati piirdeaed, paigaldati väravad ning ehitati juurdepääsutee. Väljaku leidmise kergendamiseks paigaldatakse lähiajal teede äärde suunaviidad. Tegevust ja heakorda kompostimisväljakul jälgitakse valvekaamera abil. Kompostimisväljak on mõeldud Võru linna elanikele ja  ettevõtetele vabaks kasutamiseks. 

 

Projekti kaasrahastas AS Keskkonnainvesteeringute Keskus 2015 aasta jäätmekäitlus programmist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 5305, "Võru linnas Petseri tn ja Jüri tn sademeveesüsteemide ehitus"

Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2013-2014

Eelarve: KIK 175 266 €, omafinantseering 175 266,42 €
Käesoleva projekti üldeesmärgiks on Võru linnas lahkvoolse sademeveesüsteemi väljaarendamine. Projekti otseseks eesmärgiks on Võru linnas Petseri tn ja Jüri tn sademeveesüsteemide väljaehitamine, kuna nimetatud tänavatel puudub välja arendatud sajuveekanalisatsioon.

Projektiga tagatakse Petseri tänavalt Jüri -Kooli tn vahelisel lõigul sajuvete ärajuhtimine Koreli ojja. Jüri tänaval rajatakse sademeveesüsteem Liiva - Paju tn vahelisel lõigul.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 4, "Võru Katariina allee veemajanduse infrastruktuuri kaasajastamine ja Tamula järve hea seisundi säilitamine"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2010-2012
Eelarve: KIK 122 883 €, omafinantseering 30 720 €

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projektiga lahendatakse tänavaga piirnevate kinnistute veevarustus linna ühisveevärgist ja heitvete kanaliseerimine.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 14, "Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused" 

Veemajanduse programm. Projekti kestvus 2010-2012. Teostamisel
Eelarve: KIK 14 341 €, omafinantseering 2 531 €

Projekti üldiseks eesmärgiks on Tamula järve kui Natura hoiuala kaitsmine ja tervendamine. Projekti otseseks eesmärgiks on kinnikasvamise vältimiseks tehtavad uuringud ning vajalike abinõude rakendamine järve hea seisundi säilimiseks.


Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 30, "Võru järvesõnastik - Kubija järve teemapark"
Looduskaitse programm
Periood: juuni 2012
Eelarve: KIK 17 490.66 €, omafinantseeing € 2701,74

Võru linna üheks oluliseks väärtuseks on looduskeskkond, erilise tähtsusega aga linnasisesed järved. 
Projekti eesmärgiks on Kubija järve kaldaalale järve käsitleva teemapargi väljaarendamine. Teemapargi kontseptsioon on sõnastik. Olemasolev suplusakvatooriumi laudis vahetatakse välja. Piirdepostidele paigaldatakse infoalused (25 tk – järve ABC iseloomustavatest sõnadest A-akvatoorium, akvaatiline, ....V - veeõitseng, vesikond...jne). Kaldaalale paigaldatakse infostend (1 tk), mis tutvustab Kubija järve Natura 2000 hoiualana, tiigilendlast ning seda, kuidas järve hea keskkonnaseisund ja ümbruskond seda ohustatud liiki mõjutavad. Laudise ühele osale freesitakse maailma, Euroopa, Eesti ja Võrumaa suurimad järved ning Kubija järv mõõtkavalises proportsioonis (Kaspia meri, Laadoga järv, Peipsi järv, Vagula, Kubija), et tekiks võrdlusmoment. Projekti realiseerumisega tekib linna atraktiivne, põhjalikult üht olulist loodusteemat käsitlev infoala, mis tutvustab  Natura 2000 hoiuala ning annab võimaluse elanikkonna keskkonnaalaseks harimiseks üldisemalt.


Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse- ja linnakujunduse spetsialist, tel 785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 90, "Vana-Võhandu kagulõigu puhastamine"
Veemajanduse programm, veekogude tervendamise alamprogrammi
Projekti kestvus: 2010-2012. Teostamisel
Maksumus: KIK 46016 €, omafinantseering 5113 €
 

Projektiga teostatakse Vana-Võhandu Kagulõigu (lõigul Roosisaare sild kuni Koreli oja) seisundi tervendamine sh setete ja veetaimestiku eemaldamine, kraavituse ja setteala korrastamine, truupide paigaldus ning heakorratööd. Kanali puhastamisega tagatakse Tamula järve parem veevahetus ning vähendatakse üleujutusohtu ja üleujutustest tingitud reostust.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 166, "Ajaloolise Võru Katariina allee rekonstrueerimine"
Looduskaitse programm
Projekti kestvus 2011-2012
Eelarve: KIK 225 797 €, omafinantseering 27 609 €

Projekti otseseks eesmärgiks on ajaloolise Katariina allee rekonstrueerimine sh haljastus (sh uute puude istutus), väikevormid, sillutis, trepid, välisvalgustus.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 261, " Kaitsealuse Võru Katariina allee sademeveetorustike ehitus"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2010-2012
Eelarve: KIK 38 339 €, omafinantseering 38 340 €

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projektiga lahendatakse sademeveesüsteemide väljaehitamine lõigul Jüri tn kuni Kreutzwaldi tn ning sademeveesüsteemide ühendamine Kreutzwaldi tn olemasoleva süsteemiga.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 287, "Koreli oja puhastamine"
Veemajanduse programm
Eealrve: KIK 8272,80 €, omafinantseering 919,20€

Projekti käigus puhastatakse Koreli oja voolusäng veetaimestikust, et parandada oja läbilaskevõimet suuremate sadude korral, minimaliseerida piirkonna üleujutus- ja reostusohtu ning tõsta elukeskkonna kvaliteeti.
 

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 342, "Võru Kreutzwaldi tn sademeveetorustike ehitus"
Veemajanduse programm
Projekti kestvus 2011-2012
Eelarve: KIK 236 082 €, omafinantseering 236 082€

Käesoleva projekti peaeesmärgiks on Võru ajaloolise tänavalõigu kaasajastamine keskkonnasõbraliku infrastruktuuri rajamise näol. Projekti otseseks eesmärgiks on Kreutzwaldi tn sademeveetorustike ehitus lõigul Paju tn kuni Roosi tn. 
Projektiga tagatakse ettevalmistavad tegevused Kreutzwaldi tn komplekseks rekonstrueerimiseks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 1103, "Võru elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine"
Jäätmekäitlusprogramm
Projekti kestvus: 2011-2012
Eelarve: KIK 6 660 €, omafinantseering 740 €

Kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid ülesandeid keskkonna hoidmisel on erinevate seadustest tulenevate ülesannete maksimaalne rakendamine. Projekti eesmärk on kujundada elanikkonna käitumisharjumused keskkonnasõbralikuks ning aidata väärtustada ümbritsevat puhast elukeskkonda – võimalikult mugava ja lihtsa ohtlike jäätmete kogumise korraldamine. Ohtlike jäätmete kogumine ja nende käitlus keskkonnanõuetele vastavalt vähendab oluliselt keskkonna saastamist. Võru linna eesmärk on tõsta elanike keskkonnateadlikkust ning koguda jätkuvalt maksimaalselt suur hulk ohtlikest jäätmetest eraldi ning vältida nii nende sattumist keskkonda ja prügilasse.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 1696, "Keskkonnasäästlike liikumisvahendite propageerimine Võru linnas I etapp"
Atmosfääriõhu kaitse programm
Periood: 2012-2013. Projekt on lõppenud.
Eelarve: KIK 22 128 €, omafinantseering 2 600€.

Projekti üldiseks eesmärgiks on Võru linnas alternatiivsete liiklusvahendite kasutamise soodustamine, liikluse ohjamine ning alternatiivsete liiklusvahendite kasutamise propageerimine. Projekti otseseks eesmärgiks on linnaliikluses ratta kui liiklusvahendi kasutuse propageerimine (rattapäeva korraldamine, rattaliiklust propageeriva Võru Linnalehe lisa väljaandmine) ning rattaliikluseks vajaliku tugitaristu väljaarendamine (parkimiskohtad, rattahoidlad).

Lisainfo: Tiina Hallimäe, arendusnõunik, tel 785 0922

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 2289, "Hooldus- ja remonttööd kaitsealuses Kreutzwaldi pargis"
Looduskaitse programm
Periood: september 2012
Eelarve: KIK 15376,84 €, omafinantseeing € 1708,54

Projekti eesmärgiks järjepideva hooldusega looduskaitse all oleva Kreutzwaldi pargi hea üldseisundi tagamine, mis on oluline nii looduskaitselisest, muinsuskaitselisest kui ka puhkemajanduslikust seisukohast. Võrust on kujunemas tervikliku ja hooldatud rohestruktuuriga väikelinn, Kreutzwaldi park on sellest üks olulisemaid. 
Projektiga teostatakse pargi rannapromenaadi poolse kõnnitee ja nn Katariina sihi kõnnitee äärte korrastamine, muru- ja istutusalade hooldustööd, pargiaviljoni hooldusremont (trepi- ja põrandalaudade väljavahetamine, istekohtade parandamine, puitdetailide väljavahetamine, värvimine), lisaks tellitakse ja paigaldatakse uued prügikastid.


Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse- ja linnakujunduse spetsialist, tel 785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. 3656,  "Rekonstrueeritava Võru Katariina allee säilitatavate puude sanitaarlõikus"

Maakondlik programm
Periood: september  2012
Eelarve: KIK  2292 € ; omafinantseering 404 €

Projekti eesmärk on säilitada Võru linnas kultuuriloolist ja esteetiliselt väärtuslikku looduskeskkonda - Võru linna ajaloolise maastikuelemendi, rekonstrueeritava Katariina allee säilitatavate puud pikaealisuse väärtustamine ning kindlustamine õigete meetoditega. Antud projekti realiseerimisega tagatakse linnakeskkonnale väga olulise kõrghaljastuse hea tervislik seisund ning esteetiline välimus.

Lisainfo: Anne Vahtla, haljastuse ja linnakujunduse spetsialist, tel:785 0929

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 4092 , "Jääkreostuse likvideerimine Võrukivi tööstusalal"

Veemajanduse programmi Jääkreostuse alamprogramm
Eealrve: KIK 8588,52 €, omafinantseering 898,40€
Projekti eesmärgiks on tagada Võru linnas Ringtee ja Kivi tn vahelisele alale (endine tellisetehase territoorium) rajatava Võrukivi tööstusalal ilmnenud jääkreostuse likvideerimine.
Projektiga teostatakse: 
1. endises tiigis oleva jääkreostuse likvideerimine; 
2. kanalis paikneva kütteõlitorustiku likvideerimine;
3. kraavi kaldal oleva reostuse likvideerimine.

Info: arendusnõunik Tiina Hallimäe, tel 785 0922


----------------------------------------------------------------------------------------------------------