Ilutulestikud
 

Ilutulestiku korraldamiseks peab küsima linnavalitsuselt luba kui ilutulestikku korraldatakse: 
 1) avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega;
 2) tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.
Ilutulestiku korraldamiseks tuleb koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.
 
Loa saamiseks on vaja esitada linnavalitsusele vastav taotlus. Ilutulestiku korraldamise taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) taotleja nimi ja kontaktandmed, ning kui ilutulestikku ei korralda vahetu taotleja, siis ka andmed ilutulestiku korraldaja kohta;
 2) ilutulestiku korraldamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
 3) käesoleva seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud juhul ka ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus;
 4) õnnetuse vältimiseks rakendatavad abinõud.
 
Loa andmisest võib keelduda, kui:
 1) ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimese elu, tervist, asja või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks õnnetuse vältimiseks piisavad;
 2) ilutulestiku korraldajal puudub tegevusluba, kui see on nõutav.
 
Linnavalitsus teavitab loa andmisest Tehnilise Järelevalve Ametit.  Linnavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise taotluse läbi ja teeb otsuse viie tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates.
 
Ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus. 
 
Info:
Arendusspetsialist Kait Kabun 
tel 785 0918  
e-post  kait.kabun@voru.ee