Koolid

Võru Kesklinna Kool
Vabaduse 12
tel 782 3636
e-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Facebook

Võru Kesklinna Kool on põhikool, kus õpilased saavad õppida süvendatult loodusaineid, muusikat, võõrkeeli ja valikainena majandust. Kaasaegne õpikeskkond ja IT vahendid toetavad õppetöö erinevaid vorme. Mitmete õppetööd toetavate tegevuste ja projektidega aidatakse kaasa teadmiste omandamisele. Kool on liitunud erinevate õpilaste vaimset ja füüsilist tervist toetavate liikumistega nagu Kiusamisvastase haridustee kontseptsioon (KiVa), õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste mäng (Vepa), õpilaste keskkonnateadlikkuse arendamine (Roheline kool), tervislikke eluviise toetav Tervist edendav kool. Tunnivälisel ajal on lapsel võimalus osaleda erinevates kooli ringides (robootika, sport, sõnakunst, koorilaul, rahvatants, puidutööring, spordiringid). Kooli moto on „Õppimiseks parim paik!"

 

Võru Kreutzwaldi Kool
Kooli 7
tel 782 8100
e-post: kool@vkrk.edu.ee
Facebook

Võru Kreutzwaldi Kool on põhikool, kus õppetööd toetab mitmekülgne klassiväline aine- ja huvitegevus: osaletakse paljudes projektides, võistlustel, õpilasüritustel. Koolis on mitmed aine- ja huviringid. Võru Kreutzwaldi Kool pöörab suurt tähelepanu tervislikele eluviisidele – kehalisele aktiivsusele ja korralikule toitumisele.

 

Võru Gümnaasium
Seminari 1
tel 5898 5103
e-post: gymnaasium@voru.edu.ee
Facebook

Võru Gümnaasium on uusi horisonte avav kool, kus iga silmapilk on oluline. Kool alustas tegevust 2015. aasta sügisel ja kuulub riigigümnaasiumide võrgustikku. Akadeemilise õhkkonnaga koolis õpivad ainult 10.-12. klasside õpilased, kellele tagatakse kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus ning kus saab valida kolme erineva õppesuuna vahel: reaalsuund, loodussuund ja humanitaarsuund. Lisaks õppesuunakursustele võimaldatakse õpilastele ka mitmeid huvitavaid valikaineid, mida on võimalik õppida selleks ettenähtud ülekoolilistel valikainete nädalatel. Kooli põhiväärtusteks on õppimine, isamaalisus, ettevõtlikkus, hoolivus ja terviklikkus.

 

Võru Järve Kool
Liiva12b
tel 782 1473
e-post: jarvekool@voru.ee
Facebook

Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe järgi. Koostöös tavakooliga osutatakse Võru Järve Koolis tugispestialisti teenust eritoe õpilastele.  Õppetööd viivad läbi eripedagoogid, aineõpetajad, õpilasi abistavad õpetaja abid. Koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga võimaldatakse õpilastele rehabilitatsiooniteenust. Õppetöövälisel ajal peale tunde ja koolivaheaegadel on korraldatud lapsehoiuteenuse raames õpilaste järelevalve.

 

Väike Werrone Kool
Kreutzwaldi 34
Telefon: 554 6938
e-post: info@vwk.ee
Facebook Väike Werrone Kool

Väike Werrone Kooli pere väärtustab lapse loomulikku arengut toetavat koolikeskkonda, avatud suhtlemist, varast keeleõpet, laste koolirõõmu ja palju muud. Kooli õppetöö on inspireeritud waldorfpedagoogikast ja kooskõlas nüüdisaegse õpikäsitusega. Kool asub Võru vanalinnas hubases puumajas Tamula ranna lähedal. Väike Werrone Kooli on oodatud lapsed, kelle vanematele on sümpaatne waldorfpedagoogiline lähenemine. Väike Werrone Kooli õpetaja on vaimustunud waldorfpedagoogikast, ta täiendab ennast pidevalt, mõtestab oma tegevusi ja kasutab õpitut töös.
 
 

Tegevuse lõpetanud Võru linna koolide veebilehed.
 

Õppenõustamine

Kooli 6, Võru (Kagukeskuse 3. korrus)
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: T 15.00–17.00, R 10.00–12.00
Rajaleidja võrgustiku infotelefon 735 0700 
Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. 
Rajaleidja teenused: psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline, eripedagoogiline ja logopeediline nõustamine. Rajaleidja keskuse juures asub kooliväline nõustamismeeskond.
 

Karjääriteenused

Eesti Töötukassa Võrumaa osakond
Aadress Jüri 19a, 65608, Võru
Tel 786 8750
e-post: voru.karjaarikeskus@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee
www.minukarjaar.ee

Töötukassa pakub karjäärispetsialistide abiga võimalust saada iseennast paremini tundma õppida ja teha läbimõeldud valikuid haridusteel. Karjääriinfo spetsialist aitab leida infot õppimis- ja tööturuvõimaluste kohta, koostada kandideerimisdokumente ning valmistuda kandideerimisvestlusteks. Karjäärinõustaja toel saate analüüsida enda tugevusi, isiksuseomadusi ja oskusi, võtta vastu karjääri kujundamisega seotud otsuseid ning planeerida enda karjääri. Karjääriteenused on kättesaadavad silmast-silma ning e-kanalites (e-kirja, telefoni, Skype või Microsoft Teamsi kaudu).