Eesti-Vene koostööprojekt „SaveSmart" 
Projekti „SaveSmart" eesmärgiks on parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.
 
Projekti tegevused: hoonele paigaldatakse päikesepaneelide poolt toodetud energia valvestussüsteem. Pihkva oblastis Porhovi linnas renoveeritakse lasteaed ja Ostrovis gümnaasiumihoone küttesüsteem, lisaks vahetatakse seal välja aknad. Võru linnavalitsus koostab koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspertidega multifunktsionaalse avaliku hoone energiatõhusaks renoveerimiseks tehnilise dokumentatsiooni. Samuti korraldatakse õppereise, töötubasid, seminare ja koolitusprogramme, mille jooksul tutvustatakse kohalike omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste spetsialistidele erinevaid võimalusi, kuidas avalike hoonete renoveerimisel saavutada uute lahenduste ja tehnoloogiate kasutamise tulemusena oluline energiasääst. Samuti koostatakse standardsed energiasäästu alased soovitused eri tüüpi avalike hoonete (sh. tehnosüsteemide) renoveerimiseks. 
 
Projektipartnerid
Projekti juhtpartner on Tartu Regiooni Energiaagentuur. Partneriteks Eestist on Võru Linnavalitsus, Setomaa ja Rõuge Vallavalitsused. Venemaalt osalevad projektis Ostrovi ja Porhovi rajoonide administratsioonid. Assotsieeruvate partneritena toetavad projekti elluviimist Vene poolelt Pihkva oblasti ehitus- ja elamu- ning kommunaalmajanduse komitee ja Pihkva oblasti tariifide ja energeetika komitee ning Eesti poolelt Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Rakvere Linnavalitsus.
 
Projekti elluviimise periood on 01.06.2019 - 31.05.2022.
 
Projekti kogueelarve on 589 510 eurot, millest 498 766 eurot on Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus. 
 
Projekti lõpuks on suurenenud avaliku sektori asutuste, spetsialistide ja avalikkuse teadlikkus kõige innovatiivsematest energiasäästuvõimalustest ja energiatõhusatest hoonetest. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suulikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist ja haldamist. Lisaks on koostatud standardsed energiasäästu soovitused erinevat tüüpi avalike hoonete jaoks ja energiatõhusalt renoveeritud kaks avalikku hoonet Eestis ja kaks Pihkva oblastis.
 
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. 
 
Olulised veebilehed:
- Programmi koduleht: https://www.estoniarussia.eu
- Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht – alates 1.01.2020: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
- Vene Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi koduleht:
-Eesti Rahandusministeeriumi koduleht:
 
Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 
 
Kontaktisik:
Martin Kikas, tel 524 5225, martin.kikas@voru.ee
Tiina Hallimäe, tel 5343 6302, tiina.hallimae@voru.ee
 
Projekti raames valminud tööd:
1) Jüri 54 energiatõhususe töödeks vajalikud tehnilised dokumendid
2) Jüri 54 sisevalgustuse projekt ja lagede joonised.